Charakteristika zájmového území

Obec Batňovice se nachází v Královéhradeckém kraji a přísluší pod SO ORP Trutnov. Katastrální výměra činí 446,7 ha. V obci žije 757 obyvatel (k 1. 1. 2019). Obec se dělí na dvě části, a to na Batňovice a na Kvíčalu. 

batnovice_uzemi

Katastrální území obce Batňovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Jestřebí hory jsou částí Žacléřské vrchoviny. Vrchovina má členitý charakter a nachází se v povodí řeky Úpy a Metuje. Vyskytují se zde karbonské slepence, pískovce a slepence. Reliéf je silně erozně a denudačně rozrušen. Jsou zde typické strukturní hřbety přeťaté hluboce zařízlými toky – Petříkovický potok, Metuje, Ždárecký potok. Nejvyšším bodem Jestřebích hor je Žaltman 739 m n. m. se stejnojmennou rozhlednou. Hřeben Jestřebích hor je obklopen Vraními horami, Adršpašsko-teplickými skálami, Sovími a Javořími horami, Krkonošemi atd. Z vrcholu je možno dohlédnout na Trosky, Ještěd nebo až do oblasti Hradce Králové. Jestřebí hory jsou tvořeny hřebenem, který je ve skutečnosti kuestou, která ohraničuje z jihozápadu Broumovskou vrchovinu. Probíhá zde hronovsko-poříčská porucha.             
Jestřebí hory se táhnou od SZ k JV, na vrcholu Žaltman se nachází největší mocnost arkóz. Mocnost směrem na JV klesá a tím pádem klesá i výška hřebenů (Kolčarka, Švédský vrch, Maternice).Od roku 1991 jsou hřebeny Jestřebích hor zařazeny do CHKO Broumovsko. Skrz Jestřebí hory procházela v minulosti hranice Protektorátu Čechy a Morava. V Jestřebích horách se těžilo černé uhlí a radioaktivní ruda.

Geomorfologické členění:
Systém: Hercynský   
Provincie:
 Česká vysočina        
Subrovincie: 
Krkonošsko-jesenická soustava
Oblast: 
Krkonošská
Celek:
 Krkonošské podhůří
Podcelek:
 Podkrkonošská pahorkatina

Struktura půdního fondu

V obci Batňovice převažuje orná půda (35,7 %). Dále zabírají 22,8 % katastrálního území trvalé travní porosty, 20,9 % lesní půda a vyšší zastoupení mají také zahrady (9 %) ostatní plochy s 7,8 %. Zástavba z celkové plochy katastru zabírá 3,0 %.

Využití půdy na území obce Batňovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 159,7 ha 35,7 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 40,0 ha 9,0 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 101,9 ha 22,8 %
Lesní půda 93,3 ha 20,9 %
Vodní plochy 3,7 ha 0,8 %
Zastavěné plochy 13,5 ha 3,0 %
Ostatní plochy 34,6 ha 7,8 %
Celková výměra k.ú. 446,7 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé oblasti MT9, pro kterou jsou typická mírná a mírně suchá léta. Přechodná období, tedy podzim a jaro, se zde vyznačují krátkým trváním. Sněhová pokrývka zde leží krátce, zima je normálně dlouhá, mírně teplá a mírně suchá.

Charakteristiky klimatické oblasti MT9

Klimatická jednotka MT9
Roční počet letních dní 40 - 50
Počet dní průměrnou teplotou 10 ° C a více 140 - 160
Počet mrazových dní 110 - 130
Počet ledových dní 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-3) - (-4) 
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 
Počet dní se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 
Počet dní se sněhovou pokrývkou 60 - 80 
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50