Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Trutnov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Batňovice.

Osoby na území obce Batňovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k ucpání průtočných profilů mostů a lávek na území obce, které se stanou neprůjezdnými. Konkrétně při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice I/14, která je hlavní průtahem v obci Batňovice. V případě potřeby stanoví předseda povodňové komise nebo jím pověřený člen objízdnou či evakuační trasu. »

Dopravní omezení na území obce Batňovice
Objízdné trasy na území obce Batňovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.