Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů 

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. 

Na území obce Brantice je při Q20 toku Opava ohrožováno 43 budov, které trvale obývá zhruba 111 obyvatel, z toho 3 řadíme do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Při Q100 je ohrožováno navíc 204 objektů, 310 obyvatel, z toho 23 lidí patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Brantice - agregované

Ohrožující objekty 

V záplavovém území Q100 se nachází 2 objekty (Pila Brantice a společnost PENTA STAVEBNINY). Na území obce se nachází i 3 kontaminovaná místa. Všechny tyto objekty by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území obce Brantice
Kontaminovaná místa na území obce Brantice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Brantice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Brantice u předsedy povodňové komise obce.