Charakteristika zájmového území

Obec Brantice se rozkládá jihozápadním směrem od města Krnova, které zároveň plní funkci obce s rozšířenou působností. Brantice leží v Moravskoslezském kraji.  Obec se nachází na železniční trati Bruntál ‑ Krnov. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 1 353 obyvatel. Velikost obce činí 2673,5 ha. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1.- 5. ročník), knihovna, kino, 3 hřiště, stadion a tělocvična.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2673,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1326,5 ha) a orná  půda (751,0 ha). Zbytek plochy tvoří trvale travní porosty (335,6 ha), ostatní plochy (134,8 ha), zahrady (77,6 ha), vodní plochy (24,7 ha) a zastavěné plochy (23,3 ha).

Tabulka využití půdy v obci Brantice (k 31. 12. 2020 dle ČSÚ)

Druh půdy Plocha Zastoupení
Orná půda 751.0 ha 28.1 %
Zahrady 77.6 ha 2.9 %
Trvalé travní porosty 335.6 ha 12.6 %
Lesní půda 1326.5 ha 49.6 %
Vodní plochy 24.7 ha 0.9 %
Zastavěné plochy 23.3 ha 0.9 %
Ostatní plochy 134.8 ha 5 %
Celková výměra k. ú. 2673.5 ha 100 %

Katastrální území obce Brantice

Výškové poměry na území obce Brantice

Sklonitostní poměry na území obce Brantice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník a podcelku Brantická vrchovina, který se dále dělí na 2 okrsky: Krasovská vrchovina ‑ území na levém břehu Opavy, a Lichnovská vrchovina ‑ pravá strana Opavy.

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá střední a východní část území obce Brantice do mírně teplé oblasti MT7, východní část včetně intravilánu obecní části Radim do mírně teplé oblasti MT2.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí (MT2, MT7)

Charakteristika
MT2 MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu v [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu v [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu v [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50