Charakteristika zájmového území

Obec Brantice se rozkládá jihozápadním směrem od města Krnova, které zároveň plní funkci obce s rozšířenou působností. Obec se nachází na železniční trati Bruntál ‑ Krnov. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 1 358 obyvatel. Velikost obce činí 26.75 km2. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1-5 ročník), knihovna, kino, 3 hřiště, stadion a tělocvična.

Tabulka využití půdy v obci Brantice (k 31.12.2017)

Druh půdy Plocha Zastoupení
Orná půda 751.6 ha 28.1 %
Zahrady 77.2 ha 2.9 %
Trvalé travní porosty 336.8 ha 12.6 %
Lesní půda 1325.8 ha 49.6 %
Vodní plochy 24.8 ha 0.9 %
Zastavěná plochy 23.1 ha 0.9 %
Ostatní plochy 134.3 ha 5 %
Celková výměra k.ú. 2673.4 ha 100 %

Katastrální území obce Brantice

Výškové poměry na území obce Brantice

Sklonitostní poměry na území obce Brantice

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník a podcelku Brantická vrchovina, který se dále dělí na 2 okrsky: Krasovská vrchovina ‑ území na levém břehu Opavy, a Lichnovská vrchovina ‑ pravá strana Opavy.

Klimatická charakteristika

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá střední a východní část území obce Brantice do mírně teplé oblasti MT7, východní část včetně intravilánu obecní části Radim do mírně teplé oblasti MT2 (mírně teplá oblast).

Charakteristika vybraných klimatických oblastí 

Charakteristika
MT2 MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu v [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu v [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu v [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50