Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Obec Brantice se nachází v povodí Opavy. Řeka Opava vzniká soutokem Černé a Střední Opavy ve Vrbně pod Pradědem v nadmořské výšce 540 m n. m. Po soutoku teče Opava jihovýchodním a od Nových Heřminov severovýchodním směrem. Po město Krnov má charakter bystřiny, pak se údolí otevírá a řeka vytváří v rovinatém území volné meandry. Do řeky Odry se vlévá v Ostravě ve 210 m n. m. Od Krnova po město Opavu tvoří s výjimkou okolí obce Holasovice státní hranici s Polskou republikou (Šustková, 2008). Tok Krasovka pramení v nadmořské výšce 618 m ve východní části obce Karlovice, západním směrem od Obecního vrchu (682 m n. m.). Tok říčky směřuje východním směrem a poté co proteče obcí Krasov, se stáčí jihovýchodním směrem do části Radim (obec Brantice). Ve středu Brantic ústí Krasovka zleva do Opavy. Jižním směrem od obecní části Radim je na toku říčky vybudovaná stejnojmenná vodní nádrž Radim.

Opava

Řeka Opava vzniká soutokem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem a celá odtud až k ústí je ve správě státního podniku Povodí Odry. Vlastní tok Opavy, od soutoku tří pramenných větví ve Vrbně pod Pradědem, měří k ústí do Odry 109,3 km. Vezmeme-li v úvahu délku s nejdelším pramenným přítokem, tj s Černou Opavou, činí tak její celková délka 127,7 km. K místu soutoku s Odrou má Opava plochu povodí 2 088,8 km2 a průměrný průtok vody 15,0 m3/s.

Z Vrbna pod Pradědem teče řeka k jihovýchodu korytem, které po povodni roku 1997 dostalo přírodě blízký ráz - je tvořeno četnými meandry, štěrkovými terasami a ostrůvky. V Nových Heřminovech se obrací k severovýchodu, až ke Krnovu. Celý úsek od Vrbna až do Krnova má horský charakter. Řeka teče hlubokým údolím, ve kterém vytváří četné peřeje. Pod Krnovem se údolí otevírá a řeka již teče nížinným reliéfem se širokou a plochou údolní nivou (206,6 m n. m. ústí Opavy do okresu Opava) zhruba jihovýchodním směrem až k ústí do Odry v Ostravě-Svinově (nadmořská výška 205 m).

Obnova koryta toku

Nejvýznamnější novodobá povodeň na Opavě byla roku 1997 a měla zvláště katastrofální průběh, zejména na horním konci, kde její kulminační hodnoty přetvářely vlastně celou údolní nivu. Hydrologicky bylo tehdy vyhodnoceno, že v nejvyšších úsecích Opavy povodeň dosahovala četnosti výskytu sedmisetleté (Q700) vody (ve Vrbně pod Pradědem), směrem po toku se úroveň četnosti snižovala, nicméně v ústí do Odry dosahovala stále ještě dvousetleté (Q200) vody. Destrukce koryta si v řadě úseků mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy vyžádala jeho úplnou obnovu, stejně tak jako obnovu potřebné průtočnosti ve spojení s generální opravou dříve upravených úseků přes Krnov a Opavu.

Obnovnými regulačními zásahy po povodni r. 1997 a jejich doplněním (zkapacitnění průtočného profilu a ohrázování) je dosaženo potřebného stupně povodňové ochrany (pro zástavbu v obcích vesměs alespoň na dvacetiletou vodu) jak v horních tratích mezi Širokou Nivou a Karlovicemi, tak i v obcích v nivě, sousedících s městem Opavou (Malé a Velké Hoštice, Vávrovice, atd.), jakož i těch, které jsou situovány od něho níž směrem k ústí (s výjimkou Kravař – Dvořiska). Přes rozsah provedených opatření stále nemá zcela dostatečnou úroveň ochrany  město Krnov a k němu v nivě přiléhající obce nad ním - Brantice, Zátor, Loučky. Celý tento prostor v procesu plánování byl proto začleněn do tzv. „prioritní oblasti Horní Opavy“ a situace v něm by měla být řešena patřičnými opatřeními. Týkají se výhradně ochrany zástavby před zaplavením povodněmi, jimiž by mj. u Krnova jeho ohrožovanému obyvatelstvu (přibližně 1/3) měla být poskytnuta ochrana na 100letou vodu.

Přímo na řece Opavě neexistuje v současnosti žádná významnější akumulace vody, která by přispívala k zachycování povodní a k tlumení povodňových průtoků. Akumulační prostory, které se vážou k nivě Opavy, jsou nad Zátorem jen minimální.

Mapa horní části Opavy (http://www.pod.cz/atlas_toku/opava.html)

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Opava 

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Karlovice (Opava) 105,13   2,6  14,8  --  44,5  63,6  --  125  160
Krnov (Opava)  70,12  3,89  24,9  --  69,8  97  --  180  225

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Brantice se nenachází hlásný profil kat. A ani B. Nejbližší profil kat. A je v Krnově na toku Opava (staničení ř. km 70,12 – u starého železného mostu cca 500 m pod náměstím v Krnově, na pravém břehu). Stupně povodňové aktivity pro tento profil jsou platné na úseku Nové Heřminovy – soutok s Opavicí.»

Pro obec jsou dále klíčové 3 hlásné profily kategorie C s online přenosem dat a 2 místa pozorování s vodočetnou latí: Zátor (Opava), Krasov (Krasovka) a Radim (Krasovka), Brantice

Hladinoměrná stanice Zátor (Opava) se nachází na přemostění přes Opavu v obci Zátor, v blízkosti společnosti Iktus. Profil monitoruje hlídková služba obce Zátor, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou OÚ Zátor a Brantice. » 

Pro včasné informování o výšce stavu hladiny Krasovky slouží hladinoměrná stanice Krasov (Krasovka), která je vybudována ve střední části obce Krasov, na mostu vedle požární zbrojnice. Profil monitoruje hlídková služba obce Krasov, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Krasov. »  

Hladinoměrná stanice Radim (Krasovka) se nachází na pravém břehu Krasovky v ř. km 3,31 v místní části Radim (Brantice). Profil byl zřízen v roce 2015 a je ve správě Povodí Odry, státní podnik. Profil je vybavený automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. » 

V obci se nacházejí 2 místa pozorování vybavené vodočetnou latí: Brantice C1 - najdeme na jezu u malé vodní elektrárny poblíž zámku (ř. km 79,5). » Brantice C2 - vodočetná lať je umístěna na konci obce, u mostu přes silnici III/4589, ř. km 76,6. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Brantice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.