Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Brantice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brantice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Opava

Řeka Opava vzniká soutokem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem a celá odtud až k ústí je ve správě státního podniku Povodí Odry. Vlastní tok Opavy, od soutoku tří pramenných větví ve Vrbně pod Pradědem, měří k ústí do Odry 109,3 km. Vezmeme-li v úvahu délku s nejdelším pramenným přítokem, tj. s Černou Opavou, činí tak její celková délka 127,7 km. K místu soutoku s Odrou má Opava plochu povodí 2 088,8 km2 a průměrný průtok vody 15,0 m3/s.

Z Vrbna pod Pradědem teče řeka k jihovýchodu korytem, které po povodni roku 1997 dostalo přírodě blízký ráz - je tvořeno četnými meandry, štěrkovými terasami a ostrůvky. V Nových Heřminovech se obrací k severovýchodu, až ke Krnovu. Celý úsek od Vrbna až do Krnova má horský charakter. Řeka teče hlubokým údolím, ve kterém vytváří četné peřeje. Pod Krnovem se údolí otevírá a řeka již teče nížinným reliéfem se širokou a plochou údolní nivou (206,6 m n. m. ústí Opavy do okresu Opava) zhruba jihovýchodním směrem až k ústí do Odry v Ostravě - Svinově (nadmořská výška 205 m).

Obnova koryta toku

Nejvýznamnější novodobá povodeň na Opavě byla roku 1997 a měla zvláště katastrofální průběh, zejména na horním konci, kde její kulminační hodnoty přetvářely vlastně celou údolní nivu. Hydrologicky bylo tehdy vyhodnoceno, že v nejvyšších úsecích Opavy povodeň dosahovala četnosti výskytu sedmisetleté (Q700) vody (ve Vrbně pod Pradědem), směrem po toku se úroveň četnosti snižovala, nicméně v ústí do Odry dosahovala stále ještě dvousetleté (Q200) vody. Destrukce koryta si v řadě úseků mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy vyžádala jeho úplnou obnovu, stejně tak jako obnovu potřebné průtočnosti ve spojení s generální opravou dříve upravených úseků přes Krnov a Opavu.

Obnovnými regulačními zásahy po povodni r. 1997 a jejich doplněním (zkapacitnění průtočného profilu a ohrazování) je dosaženo potřebného stupně povodňové ochrany (pro zástavbu v obcích vesměs alespoň na dvacetiletou vodu) jak v horních tratích mezi Širokou Nivou a Karlovicemi, tak i v obcích v nivě, sousedících s městem Opavou (Malé a Velké Hoštice, Vávrovice, atd.), jakož i těch, které jsou situovány od něho níž směrem k ústí (s výjimkou Kravař – Dvořiska). Přes rozsah provedených opatření stále nemá zcela dostatečnou úroveň ochrany  město Krnov a k němu v nivě přiléhající obce nad ním - Brantice, Zátor, Loučky. Celý tento prostor v procesu plánování byl proto začleněn do tzv. „prioritní oblasti Horní Opavy“ a situace v něm by měla být řešena patřičnými opatřeními. Týkají se výhradně ochrany zástavby před zaplavením povodněmi, jimiž by mj. u Krnova jeho ohrožovanému obyvatelstvu (přibližně 1/3) měla být poskytnuta ochrana na 100letou vodu.

Přímo na řece Opavě neexistuje v současnosti žádná významnější akumulace vody, která by přispívala k zachycování povodní a k tlumení povodňových průtoků. Akumulační prostory, které se vážou k nivě Opavy, jsou nad Zátorem jen minimální.

 

Krasovka

Tok Krasovka pramení v nadmořské výšce 618 m ve východní části obce Karlovice, západním směrem od Obecního vrchu (682 m n. m.). Tok říčky směřuje východním směrem a poté co proteče obcí Krasov, se stáčí jihovýchodním směrem do části Radim (obec Brantice). Ve středu Brantic ústí Krasovka zleva do Opavy. Jižním směrem od obecní části Radim je na toku říčky vybudovaná stejnojmenná vodní nádrž Radim.

Vodní toky na území obce Brantice

Mapa horní části Opavy (http://www.pod.cz/atlas_toku/opava.html)

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Opava 

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Krnov (Opava)  70,12  3,89  24,9  69,8  97  180  225


Základní údaje o vodních dílech na území obce Brantice

Přehled vodních děl na území obce Brantice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Brantice se nachází 3 vodní nádrže a 1 jez. Při povodni mohou mít retenční vliv na odtok vody z území.