Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území obce Březolupy.

a) Činnost povodňového orgánu obce Březolupy v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu obce Březolupy
 • provádí povodňové prohlídky vodních toků
 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů jednotlivých vlastníků nemovitostí
 • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím KOPIS HZS Zlínského kraje nebo MěÚ Uherské Hradiště):

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
 • prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Moravy, s. p. nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí
 • provést zápis v povodňové knize

Postupy pro upozornění na přívalové srážky a v případě jejich výskytu:

V případě, že výstraha bude upozorňovat na lokální přívalové srážky, je nutné počítat s tím, že:

 • nejde nijak blíže specifikovat místo, kde srážky spadnou
 • nejde stanovit množství srážek a jejich intenzitu
 • přívalové srážky ohrožují především lokality s menšími toky (i bez toků!)
 • průtoková a odtoková odezva na srážky je velmi rychlá, často se tento typ živelné pohromy odehraje v čase do 1 - 3 hodin
 • dochází ke splachům z polí, domy zaplavuje bláto
 • v průběhu povodně z přívalových srážek nelze pro krátký čas většinou organizovat téměř žádná opatření, veškerá ochrana spočívá v zabezpečování jednotlivých domů jejich obyvateli
 • je nutné mít na paměti, že tento typ povodně vždy přímo ohrožuje lidské životy

Další postup:

 • na pokyn předsedy povodňové komise (nebo místopředsedy PK) bude neprodleně svolána povodňová komise obce Březolupy
 • předseda neprodleně vyhlásí II. SPA anebo podle situace III. SPA
 • další postup se volí operativně - především bude nutné zvážit pomoc všech složek povodňové ochrany, zejména pomoc IZS
 • nasazení složek IZS, o nasazení další mechanizace a prostředků k odstraňování povodňových škod rozhodne předseda povodňové komise po projednání v povodňové komisi
 • v případě nebezpečí z prodlení rozhodne předseda komise neprodleně a zbylé členy komise informuje dodatečně
 • při rozsáhlejším ohrožení, kdy hrozí anebo již vznikly větší škody, informuje povodňová komise povodňovou komisi ORP Uherské Hradiště
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

c) Činnost povodňového orgánu obce Březolupy při vzniku I. SPA:

 • zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby obce Březolupy
 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí Bílovice a Kněžpole, které se nachází na vodních tocích pod obcí, o vývoji povodňové situace
 • prověřuje spojení a dosažitelnost všech členů povodňové komise a informuje je o vzniklé situaci
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • hlídková služba obce provede obhlídku území kolem vodních toků na území obce Březolupy
 • hlídková služba pravidelně sleduje stav hráze a objektů na vodním díle Hluboček a při riziku poruchy činí opatření k ochraně
 • prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálů k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
 • o vzniklých situacích informuje pravidelně příslušné povodňové orgány obcí Bílovice a Kněžpole, povodňovou komisi ORP Uherské Hradiště, správce vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Zlínského kraje
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, zejména v povodí nad obcí
 • prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejich technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
 • provádí zápisy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

d) Činnost povodňového orgánu obce Březolupy při vzniku II. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí Bílovice a Kněžpole, které se nachází na vodních tocích pod obcí, o vývoji povodňové situace
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • předseda povodňové komise obce Březolupy nebo místopředseda svolává povodňovou komisi obce a zahajuje její činnost v případě, že povodeň zasáhne obce Šarovy, Bohuslavice u Zlína nebo Březnici a je reálný předpoklad dalšího zhoršování povodňové situace
 • svolání povodňové komise obce Březolupy se oznamuje povodňovým orgánům obcí Bílovice a Kněžpole, povodňovému orgánu ORP Uherské Hradiště, správcům vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Zlínského kraje a fyzickým a právnickým osobám, které jsou ohroženy povodní
 • po zvážení situace vyhlašuje II. SPA pro povodní zasaženou oblast; tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí Bílovice a Kněžpole, povodňovému orgánu ORP Uherské Hradiště, Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p., KOPIS HZS Zlínského kraje a fyzickým a právnickým osobám ohroženým povodněmi
 • uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu; v případě, že je mechanizace již aktivována, operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace
 • hlídková služba obce pokračuje v obhlídkách území kolem vodních toků, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území; v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím obce na další stoupající tendenci, upozorní na to osoby, které se nachází v inundačním území obce, na možnost opuštění prostoru zaplaveného území, případně i jejich evakuaci
 • hlídková služba pravidelně sleduje stav hráze a objektů na vodním díle Hluboček a při riziku poruchy činí opatření k ochraně
 • hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání splaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise obce Březolupy Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňové orgány obcí Bílovice a Kněžpole, je s nimi v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace, při prognóze dosažení III. SPA prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

e) Činnost povodňového orgánu při vzniku III. SPA

 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí Bílovice a Kněžpole, které se nachází na vodních tocích pod obcí, o vývoji povodňové situace
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • povodňová komise je nepřetržitě v činnosti a zasedá dle potřeby a aktuálního vývoje povodňové situace; na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
 • po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast; tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí Bílovice a Kněžpole, povodňovému orgánu ORP Uherské Hradiště, Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p., KOPIS HZS Zlínského kraje a fyzickým a právnickým osobám ohroženým povodněmi
 • hlídková služba obce pokračuje v obhlídkách území kolem vodních toků, zejména se zaměřením na osoby, které se nachází v záplavovém území vodních toků
 • hlídková služba pravidelně sleduje stav hráze a objektů na vodním díle Hluboček a při riziku poruchy činí opatření k ochraně
 • hlídková služba provádí pochůzky kolem vodních toků, zejména se zaměřením na úroveň hladiny v korytech, stav mostků a lávek z důvodů ucpávání plaveninami, při nepříznivém vývoji na těchto tocích zabezpečuje varování fyzických a právnických osob, které by mohly být ohroženy povodní
 • v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím obce na další stoupající tendenci, upozorní (případně vyzve) osoby, které se nachází v inundačním území toků na území obce na možnost opuštění prostoru záplavového území, případně i jejich evakuaci
 • zajišťuje si prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky); operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
 • ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce a přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
 • koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
 • vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, pomoc Armády ČR
 • pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na Regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Brno
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • zajišťuje provádění dokumentace během povodně
 • v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
 • podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
 • v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise obce Březolupy Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • v případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území obce, vyžaduje u příslušného nadřízeného povodňového orgánu ORP Uherské Hradiště nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území obce; povodňová komise obce Březolupy v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise obce s rozšířenou působností a spolupracuje s ní
 • v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a s pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
 • v případě další stoupající tendence na vodních tocích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou; osoby budou vyzvány k opuštění prostoru
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

f) Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňový orgán obce Březolupy bezprostředně po povodni:

 • odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III. SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu ORP Uherské Hradiště, správci toku (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.) a HZS KOPIS Zlínského kraje
 • podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
 • podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
 • zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
 • podílí se na odstraňování povodňových škod
 • shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
 • zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
 • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu ORP Uherské Hradiště a správci povodí (Povodí Moravy, s. p.)

 

Obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán obce pomůže zajistit vyčerpání zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.


Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Požaduje se při sledování a vyhodnocování škod dodržovat tabulkovou osnovu dle Vyhlášky č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou, která v příloze obsahuje také vzor pověření osoby (krajem) ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu.

Kromě vyhodnocování povodňových škod dle výše uvedené tabulky se také sledují a vyhodnocují činnosti, nasazení sil a prostředků aj.


Příloha: Osnova pro sledování škod a činností

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán obce Březolupy nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně příslušnému orgánu ORP Uherské Hradiště a příslušnému správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán obce doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.

Příloha: Osnova souhrnné zprávy o povodni