Charakteristika zájmového území

Obec Brusné se nachází v okrese Kroměříž v území obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji. Obec se rozprostírá v malebné krajině na samém úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 323 metrů. Z jedné strany se vypíná nevelký ostroh hřbetu Barvínek, z druhé strany zalesněný vrchol Břestek. Obcí protéká vodní tok Brusenka, jenž je pravým přítokem Rusavy, které se nachází v jihozápadní části obce. První zmínka o obci pochází z roku 1358. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 371 obyvatel. Rozloha katastru obce činí 818 ha. 

Nejvýznamnější vodní tok na území obce Brusné je Rusava, říčka pramení v Hostýnských vrších mezi Holým vrchem (715 m n. m.) a hlavním hřebenem v blízkosti hlavní turistické trasy, vedoucí z Tesáku na Hostýn. Už bez sevření vyšších vrchů dále Rusava protéká obcemi Brusné a Chomýž, pod Hlinskem pod Hostýnem se její tok, mířící dosud severovýchodním směrem stáčí k západu. Pod Hulínem napájí velikou soustavu Záhlinických rybníků a zbytky jejích vod končí v řece Moravě. Jejím správcem jsou od pramene přes Brusné až po obec Dobrotice Lesy ČR, s. p.. Od Dobrotic po soutok s Moravou je jejím správcem Povodí Moravy s. p. 

 
Znázornění území obce Brusné

 

Struktura půdního fondu

V území obce Brusné převažuje půdní typ kambizem, skupina kambisoly. Konkrétněji kambizem oglejená kyselá pelická. Výjimku tvoří severní část k.ú. obce, kde se nachází půdní typ luvizem, skupina luvisoly. Konkrétně luvizem oglejená.

 Využití pozemků v obci Brusné  k 22. 10. 2017

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 81,1 ha 9,9 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 17,6 ha 2,2 %
Sady 19,2 ha 2,3 %
Trvalé travní porosty 35,4 ha 4,4 %
Lesní půda 616,8 ha 75,4 %
Vodní plochy 7,4 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 6,5 ha 0,8 %
Ostatní plochy 33,8 ha 4,1 %
Celková výměra k.ú. 818 ha 100 %

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Západní Beskydy. Území obce Brusné pak řadíme do celku Hostýnsko-Vsetínska, podcelku Hostýnské vrchy, okrsek Rusavská hornatina - plochá hornatina tvořené hřbety směru SV -JZ budovaná paleogenními komplexy flyšových slepenců, pískovců a jílovců soláňského a zlínského souvrství. Stopy zarovnaných povrchů s celkovým úklonem k jihu. K severu spadají příkré srázy na čele magurského příkrovu. Na hřbetech i svazích formy zvětrávání a odnosu pískovců (izolovaná skaliska, mrazové sruby, kamenná moře, puklinové a rozsedlinové jeskyně). Hornatina je zalesněna, typická je mozaika bučin a smrkových porostů, na severních svazích převažují smrkové porosty s jedlí. Při obvodu hornatiny místy pastviny a louky s množstvím druhově vzácných orchidejovitých rostlin.

Výškové poměry na území obce Brusné

Sklonitostní poměry na území obce Brusné

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá většina oblasti do klimatické oblasti MT7, pouze malá východní část do oblasti MT2. 

Léto v zájmovém území je normálně dlouhé, mírně suché. Přechodná období jsou krátká s mírným jarem i podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika MT7 a MT2

Charakteristika
MT7
MT2
Počet letních dnů 30 - 40 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] (-2) - (-3) (-3) - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100- 120 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 80 - 100


Dle Corine Land Cover 2012 je území obce Brusné tvořeno především jehličnatými a smíšenými lesy, které se rozkládají v jižní části území obce. V okolí intravilánu pak především různé zemědělské plochy.