Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Obec Čaková je ohrožena především dvěma typy povodní: ohrožení může nastat vlivem vyšších vodních stavů a průtoků na toku Čakovský potok. Druhým typem ohrožení jsou povodně z přívalových srážek. Tento typ povodní představuje pro obec největší ohrožení. Kritické body přívalové povodně se nachází v severní části obce, kde může docházet ke splachům z polí a luk. Další místa, kde hrozí přívalová povodeň, se nachází na severovýchodním svahu Křížového vrchu (ohrožení pozemků v okolí č. p. 160) a z vrchovin (louky a zemědělské pozemky) ve střední části obce (levý břeh Čakovského potoka).
V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 11, z toho 1 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
 Ohrožené objekty na území obce Čaková - agregované

Ohrožené objekty na území obce Čaková

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Čaková
Kontaminovaná místa na území obce Čaková

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Čaková.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Čaková u předsedy povodňové komise obce.