Charakteristika zájmového území

Obec Čaková se rozkládá ve vzdálenosti cca 15 km jihozápadním směrem od Krnova, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Krnov. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 315 obyvatel. 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1193,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako trvale travní porosty (627,9 ha) a lesní  půda (455,5 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (63 ha), zahrady (23,1 ha), zastavěné plochy (9,1 ha), vodní plochy (8,1 ha), orná půda (5,5 ha) a sady (0,9 ha).

Tabulka využití půdy v obci Čaková (k 31. 12. 2019)

Druh půdy Plocha Zastoupení
Orná půda 5.5 ha 0.5 %
Zahrady 23.1 ha 1.9 %
Sady 0.9 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 627.9 ha 52.6 %
Lesní půda 455.5 ha 38.2 %
Vodní plochy 8.1 ha 0.7 %
Zastavěné plochy 9.1 ha 0.8 %
Ostatní plochy 63 ha 5.3 %
Celková výměra k.ú. 1193.3 ha 100 %

cakova

Katastrální území obce Čaková

Digitální model reliéfu obce Čaková

Sklonitostní poměry na území obce Čaková

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník a podcelku Brantická vrchovinou (okrsek Krasovská vrchovina).

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce Čaková převážně do oblasti CH7 (chladná oblast). Okrajově do katastru zasahuje i oblast MT2 (mírně teplá oblast).

Charakteristika vybraných klimatických oblastí CH7 a MT2

Charakteristika
CH7 MT2
Počet letních dnů 10-30 20-30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120-140 140-160
Počet mrazových dnů 140-160 110-130
Počet ledových dnů 50-60 40-50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3-(-4) -3-(-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15-16 16-17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4-6 6-7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6-7 6-7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120-130 120-130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500-600 450-500
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350-400 250-300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-120 80-100
Počet zamračených dnů 150-160 150-160
Počet jasných dnů 40-50 40-50