Charakteristika zájmového území

Obec Čaková se rozkládá ve vzdálenosti cca 15 km jihozápadním směrem od Krnova, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Krnov. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 316 obyvatel. 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1193,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako trvalé travní porosty (627,9 ha) a lesní půda (455,5 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (62,3 ha), zahrady (25,3 ha), zastavěné plochy (8,1 ha), vodní plochy (9 ha), orná půda (4,3 ha) a sady (0,7 ha).

Tabulka využití půdy v obci Čaková (k 31. 12. 2020)

Druh půdy Plocha Zastoupení
Orná půda 4,3 ha 0,4 %
Zahrady 25,3 ha 2,1 %
Sady 0,7 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 627,9 ha 52,6 %
Lesní půda 455,5 ha 38,2 %
Vodní plochy 9,0 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 8,1 ha 0,7 %
Ostatní plochy 62,3 ha 5,2 %
Celková výměra k. ú. 1193,1 ha 100,0 %

cakova

Katastrální území obce Čaková

Digitální model reliéfu obce Čaková

Sklonitostní poměry na území obce Čaková

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník a podcelku Brantická vrchovinou (okrsek Krasovská vrchovina).

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce Čaková převážně do oblasti CH7 (chladná oblast). Okrajově do katastru zasahuje i oblast MT2 (mírně teplá oblast).

Charakteristika vybraných klimatických oblastí CH7 a MT2

Charakteristika
CH7 MT2
Počet letních dnů 10-30 20-30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120-140 140-160
Počet mrazových dnů 140-160 110-130
Počet ledových dnů 50-60 40-50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3-(-4) -3-(-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15-16 16-17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4-6 6-7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6-7 6-7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120-130 120-130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500-600 450-500
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350-400 250-300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-120 80-100
Počet zamračených dnů 150-160 150-160
Počet jasných dnů 40-50 40-50