Charakteristika zájmového území

Častolovice leží v Královéhradeckém kraji, cca 30 km východně od krajského města Hradce Králové a cca 10 km jihozápadně od okresního města Rychnova nad Kněžnou. Obcí s rozšířenou příslušností je město Kostelec nad Orlicí vzdálené 2,5 km jihovýchodně od Častolovic. K 31. 12. 2014 bylo v obci evidováno 1683 obyvatel. Z toho 867 mužů a 816 žen. Velikost katastrálního územmí obce činí 561,92 ha. Průměrná nadmořská výška obce je 268 m n. m. Městysem prochází významné silnice I/11 a II/318 a železniční tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad a její odbočka na Solnice.

Poloha městyse Častolovice

 

Využití pozemků v městyse Častolovice

Druh pozemku zastoupení [ha] zastoupení [%]
Zemědělská půda ZP celkem 388,26 69,2
Orná půda 198,95 35,5
Zahrady a ovocné sady 26,41 4,7
Trvalé travní porosty 162,90 29,0
Lesní půda 45,19 8,1
Zastavěné plochy 23,53 4,2
Vodní plochy 19,21 3,4
Ostatní plochy 85,23 15,2
Celková výměra k. ú. 561,92 ha 100 %

 

 

Obec Častolovice na leteckém snímku

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území městyse do teplé podoblasti T2. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 9 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí 450–500 mm. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen. Pro tyto měsíce jsou typické krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které ovlivňují odtokové poměry vodních toků s malým povodím.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50