Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Bělá je významným vodním tokem. Pramení 1 km jižně od Vrchmezí (1084 m n. m.) v Orlických horách. Tok plyne střídavě jižním a jihozápadním směrem. Celková délka toku činí 37,9 km, plocha povodí 213,8 km2. Před městysem Častolovice protéká Skuhrovem, Kvasinami, Solnicí, Černíkovicemi a přitéká od obce Libel, její délka v k.ú je cca 4 km z toho v intravilánu 1 km. Pod městysem se zprava vlévá do Divoké Orlice (ř. km 46,0) v nadmořské výšce cca 267 m n. m.

Kněžná významný levostranný přítok Bělé. Pramení v Orlických horách v západním úbočí vrchu Pláň. Teče především jihozápadním směrem a protéká Rychnovem nad Kněžnou. Celková délka toku činí 26,7 km, plocha povodí je 94,8 km2. Do katastru Častolovic přitéká od obce Synkov v k.ú. má délku 50 m a mimo intravilán se levostranně vlévá do Bělé.

Štědrý potok - drobný vodní tok přitéká od města Kostelec n. O. Délka toku činí 7,85 km z toho 1,25 km v katastru Častolovic. Levostranně se vlévá do Bělé v areálu zámeckého parku.

Konopáč drobný vodní tok přitéká od obce Hřibiny a Malá Ledská. V katastru městyse je na jeho toku případně přítocích vybudována kaskáda několika malých vodních nádrží. Délka toku činí 2,46 km z toho v k.ú. 0,75 km. V intravilánu protéká v krytém profilu (zatrubněn nad ulicí "U Konopáče") za žel. tratí se vlévá do náhonu Alba.

Divoká Orlice nejvodnatější tok v katastru městyse, tvoří část jeho jižní hranice po soutoku s Bělou. Přitéká od města Kostelec n. O. Celkové odvodňuje 806,5 km2, délka toku činí 99,3 km z toho v k.ú. 0,65 km protéká mimo intravilán Častolovic.

Náhon Alba umělý vodní kanál odbočující pravostranně nad "splavem" z Bělé. Celková délka 17,5 km z toho v k.ú. 1,2 km. Tok převážné kopíruje žel. trať. Katastr opouští u areálu Isover.

Vodní toky a nádrže na území městyse Častolovice

 

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. C Častolovice, Bělá 1,20 2,61 22,6 49,4 63,4 101 120
Hlásný profil kat. B Skuhrov, Bělá 18,45 0,98 6,36 20,2 29,3 59,1 76,3
Hlásný profil kat. A Kostelec n. O., Divoká Orlice 47,4 8,04 53,7 109 141 233 282
Hlásný profil kat. B Rychnov n. K., Kněžná 8,20 0,9 9,2 23,8 32,2 56,8 69,8

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. 

Pro varování a včasnou ochranu městyse Častolovice slouží následující hlásné profily:

Častolovice - lať (Bělá): vodočetná lať nacházející se na pravém břehu Bělé těsně před mostem silnice I/11 »
Častolovice (Bělá): operativní hlásný profil ve správě ČHMÚ, umístěn na pravém břehu Bělé za úřadem městyse »
Skuhrov (Bělá): hlásný profil ČHMÚ umístěn ve Skuhrově s platností SPA od obce Skuhrov po soutok s Divokou Orlicí »
Solnice (Bělá):
hlásný profil obce Solnice s automatickým odesíláním dat slouží k orientaci o vodních stavech výše na toku, SPA nejsou platné pro městys Častolovice »
Rychnov n. Kněžnou (Kněžná):
hlásný profil ČHMÚ umístěn v Rychnově n. K. s platností SPA na celý tok »
Kostelec n. O. (Divoká Orlice): hlásný profil ČHMÚ umístěn v Kostelci n. O. s platností SPA  od ústí Zdobnice - soutok s Tichou Orlicí »
Hlásné profily směrodatné pro území městyse Častolovice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.