Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Červené Poříčí je při povodni ohrožováno zhruba 28 budov, které trvale obývá zhruba 49 obyvatel z toho 8 obyvatel patří do rizikové kategorie (osoby starší 70 let a invalidé). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. »

V záplavovém území Červené Poříčí na území obce se nachází areál ČOV, který sice není situován na Úhlavě, ale spadá do záplavové oblasti stoleté vody. Tudíž by mohl být zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek, či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Objekty v blízkosti vodních toků, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení

Objekt Provozovatel
areál ČOV AQUAŠUMAVA s.r.o, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
 
Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

 Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Červené Poříčí.

 Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Červené Poříčí u předsedy povodňové komise obce.