Charakteristika zájmového území

Obec Červené Poříčí se nachází v Plzeňském kraji na území správního obvodu obce s rozšířenou působností - města Klatovy. V obci bylo k 31. 12. 2012 evidováno celkem 227 obyvatel, z toho 123 mužů a 104 žen. Celková rozloha obce činí 483 ha, z toho 74,6 % rozlohy tvoří zemědělská půda (přičemž 48,0 % celkové rozlohy je orná půda, 2,8 % zahrady), 13,4 % rozlohy tvoří lesní půda, 2,5 % vodní plochy, 1,7 % zastavěné plochy a 7,9 % ostatní plochy.

Významnou dopravní tepnou, která obcí prochází, je evropská silnice 1. třídy E53, spojující Červené Poříčí s Klatovy a Plzní. Obcí prochází i železniční trať číslo 183, vedoucí severovýchodně od intravilánu obce.

Obec se nachází v mírné pahorkatině s průměrnou nadmořskou výškou 300 až 400 m. Obec leží v geomorfologickém celku Švihovská vrchovina, na pomezí dvou podcelků – Chudenická vrchovina a Radyňská pahorkatina. Z geologického hlediska je oblast tvořena převážně různě odolnými starohorními horninami s pozdně alpinskými magmatity. Z půdního hlediska obec leží na kambizemích a hnědozemích, v okolí vodních toků pak na glejových fluvizemích. Klimaticky obec náleží do mírně teplé oblasti.

Mírně teplá klimatická oblast se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou mezi -4 a -5 °C a průměrnou červencovou teplotou mezi 16 a 17 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 600 a 660 mm.

Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Úhlava, která je pravostranným přítokem řeky Radbuzy a zároveň jednou ze zdrojnic řeky Berounky. Protéká okresy Klatovy, Plzeň-jih a Plzeň-město. Pramení na západním svahu vrchu Pancíř ve výšce 1 110 m. Délka toku je 108,5 km a její plocha povodí zaujímá více než 919 km2. Dalším významným vodním tokem je Třebýcinka, která pramení cca 1 km od Radkovic ve výšce 538 m a vlévá se zprava do Úhlavy zhruba 1 km od Červeného Poříčí.