Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Chlustina je nejvíce ohrožována povodněmi z krátkodobých, intenzivních (přívalových) srážek, k ohrožení nicméně může dojít i vlivem dlouhodobých dešťů. Při deštích je z polí kolem intravilánu splachována ornice, což může vést ke vzniku bahnotoků. Kromě toho obec ohrožuje i vodní tok Chlustina. V případě velmi silných srážek může dojít k přetékání Horního rybníka, který slouží jako retenční nádrž. »
Povodně postihly obec v historii vícekrát, přičemž nejvýznamněji v roce 2002. Tehdy došlo k zaplavení zahrad, sklepů, bytových jednotek i zemědělských stavení vlivem silných přívalových dešťů ve dnech 13. - 16. srpna. Zatopena byla čp. 3, 4, 5, 11, 13, 14, 26, 85, 90. Hasiči odčerpávali vodu a bahno ještě z dalších tří objektů. Škody nebyly přesně vyčísleny, protože poškozen byl především soukromý majetek občanů. Více o této povodni viz text níže.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Chlustina, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň 2002
Níže je uveden přepis informací o povodni z obecní kroniky.

"Ve dnech 13. srpna až 16. srpna 2002 zasáhla území naší republiky ničivá povodeň, která napáchala nenahraditelné škody. Vše začalo v noci ze 7. srpna na 8. srpna 2002. Začalo pršet. Obyčejný déšť se změnil v dlouhotrvající a vydatný liják. První se rozvodnily jihočeské řeky, následující záplavové vlny zdevastovaly jižní, střední a severní Čechy. Prahu nevyjímaje. Tisíce lidí přišly o střechy nad hlavou a o všechen majetek. Všechny sdělovací prostředky informovaly občany celé České republiky se stavem vodních toků a rozsahem povodní. Televize přinášela obrazové zpravodajství. Obrazy zkázy, zatopených velkých ploch, kde vyčnívaly jen špičky vysokých stromů, nebo jen střechy. Nejvíce otřásaly lidmi snímky rozbořených napolo nebo úplně zbořených domů, kde jejich obyvatelům nezbylo vůbec nic. To zoufalství v očích lidí se musí vidět, to nejde dost výstižně popsat. Pro porovnání čtenářů. Řeka Berounka hlásila v krizových dnech 796 cm výšku hladiny. Za klidové situace bývá výška hladiny 100 cm.
Ani naší obci Chlustině se záplavy nevyhnuly. Pole okolo obce rozmáčené, všude jezera vody. Bahno, v které se proměnila ornice, s sebou brala voda z polí od Sedlce (jsou ve svahu). Zahrady byly zaplaveny špinavou vodou s blátem. Nejvíce bylo postiženo čp. 4 manželé Josef a Jindřiška Kuškovi, ti ještě navíc měli zatopen sklep, kde byly uskladněny brambory. Paní se smutkem v očích říkala: "Plavaly nám i brambory." Po celé vesnici bylo v těchto dnech vody nadbytek. Sklepy byly pumpovány na mnoha místech obce."

Dále je uveden přepis informací o činnosti JSDHO Chlustina ve dnech 13. - 19. 8. 2002.

"13. 8. 2002
Z důvodu vytrvalých dešťů aktivoval starosta obce p. Antonín Palek jednotku SDH obce (JSDHO). Jejím prvním úkolem bylo odstraňování naplaveného materiálu (sláma, bramborová nať a větve) z česel stavidla rybníku u Lípy, kde hrozilo zvednutí hladiny a vylití do přilehlých dvorů občanů. Vzhledem k tomu, že odtok z rybníka vede v potrubí, nešlo česla zvednout a nechat materiál odtéct, protože by došlo k ucpání odtoku. Poté se jednotka přesunula k vodoteči vedoucí z rybníka u Transformátoru, kde došlo u můstku přes vodoteč k ucpání potrubí naplaveninami a k masivnímu rozlití vody do zahrady domu čp. 16. Současně docházelo k monitoringu a usměrňování tekoucí vody z polí, která zaplavovala dvory a začala pronikat do sklepů domů čp. 11, čp. 12 a čp. 4. Večer byly provedeny kontroly průniků vody do sklepů domů čp. 5 povrchová voda, čp. 26 spodní voda, čp. 13 povrchová voda, čp. 85 spodní voda.
14. 8. 2002
Jednotka prováděla čerpání vody ze sklepů pomocí elektrických kalových čerpadel v čp. 11, čp. 12, čp. 4, čp. 5, čp. 13. Vodu ze sklepů čp. 26 a čp. 85 provedli občané svépomocí.
15. - 16. 8. 2002
Jednotka zasahovala na žádost HZS v Berouně, kde pomocí čerpadel PS-12, PS-8 a elektrického kalového čerpadla odčerpávala zatopené sklepy.
17. - 18. 8. 2002
Jednotka zasahovala na žádost HZS v Karlštejně, kde se s čerpadlem PS-12 podílela na čerpání vodní laguny.
19. 8. 2002
Jednotka čerpala studny kontaminované povrchovou vodou v čp. 11, čp. 12 a čp. 4."