Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
Tel.: 567 315 014 (úřad městyse), 777 315 782 (starosta)
E-mail: dolnicerekev@dolnicerekev.cz
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Tel.: 565 591 111
E-mail: epodatelna@jihlava-city.cz
 
Odbor životního prostředí - Ing. Katarína Ruschková
Tel.: 565 593 300
E-mail: katarina.ruschkova@jihlava-city.cz

Oddělení vodoprávní - Ing. et Ing. Jana Dohnalová
Tel.: 565 593 320
E-mail: jana.dohnalova@jihlava-city.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Eva Horná
Tel.: 564 602 512
Mob.: 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Oddělení vodoprávní - Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel.: 564 602 267
Mob.: 724 650 117

E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra