Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Červená Voda

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Červená Voda a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky"

Území obce Červená Voda spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. a Povodí Labe, státní podnik. Obcí Červená Voda protéká několik toků, přičemž mezi nejvýznamnější patří Tichá Orlice, Březná a Červenovodský potok.

Tichá Orlice (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0010-0-00) pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině nad Horní Orlicí (část obce Červená Voda). Pod městem Králíky přibírá několik přítoků a dále pod obcemi Lichkov a Mladkov protéká zalesněným údolím přes Těchonín k Jablonnému nad Orlicí. U Albrechtic nad Orlicí se Tichá Orlice stéká s Divokou Orlicí a pokračuje dále pod názvem Orlice. Na správní území obce Červená Voda zasahuje její pramenná oblast a přibližně 6 říčních km toku. Správcem toku je Povodí Labe, státní podnik.

 Základní hydrologická charakteristika vodního toku Tichá Orlice

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Lichkov                      92,8 17,2 39,9 52,2 86,5 104,0

Řeka Březná (č. hydrologického pořadí 4-10-02-0350-0-00) pramení v nadmořské výšce 850 m na jihovýchodních svazích Jeřábu (1002,8 m n. m.). Protéká Moravským Karlovem, Bílou Vodou, Mlýnickým Dvorem, Březnou, Štíty a Crhovem. V Hoštejně se vlévá zleva do Moravské Sázavy cca v jejím 17 ř. km. Je levostranným a celkově největším přítokem Moravské Sázavy. Délka toku činí 31,8 km. Plocha povodí dosahuje 130,3 km2. Ve správní území obce Červená Voda přitéká řeka Březná z východu, v části Bílá Voda se stéká s Červenovodským potokem a pokračuje jižním směrem mimo hranice katastru obce. Správcem toku je Povodí Moravy, s. p.

Podélný profil vodního toku Březná

Červenovodský potok - místní název Bílá Voda (č. hydrologického pořadí 4-10-02-0360-0-00), je pravostranným přítokem Březné. Pramení mezi Suchým vrchem (995 m n. m.) a Prostředním vrchem (871 m n. m.) nad obcí Červená Voda. Červenovodský potok dosahuje délky 5 km.

Podélný profil vodního toku Červenovodský potok

Správním území obce protéká také větší počet drobných toků. Mezi výraznější patří levostranný přítok Tiché Orlice - Suchý potok (č. hydrologického pořadí 4-10-02-0450-0-00). Tyto drobné toky až na výjimky nedosahují větší délky než 3 km. Nebezpečí hrozí pouze při jarním tání, kdy se tyto drobné toky rozvodní a odvádí vodu do svých recipientů. Nicméně z důvodu malé délky toků a malých dílčích povodí se neočekávají výraznější komplikace.

 

Vodní toky na území obce Červená Voda

Základní údaje o vodních dílech na území obce Červená Voda

Přehled vodních děl na území obce Červená Voda naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Červená Voda, v místní části Bíla Voda se nachází pouze soustava 5 rybníků, v jižní části obce.