Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Červená Voda.

Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise obce Červená Voda.

V době povodně tj. od okamžiku vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu pohotovosti) a při III. stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) až do okamžiku odvolání povodňové aktivity, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi místo orgánů obcí, příslušné povodňové komise.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Králíky.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území obce Červená Voda bude řídit povodňová komise obce Červená Voda, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Králíky.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Červená Voda:

 • povodňové komisi ORP Králíky
 • povodňovým komisím obcí Mladkov, Lichkov a městu Králíky, které leží níže na toku Tiché Orlice a městu Štíty, které leží níže na toku Březné
 • KOPIS Pardubického kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise obce Červená Voda od:

 • předpovědní povodňové služby
 • povodňové komise ORP Králíky
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS Pardubického kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán obce Červená Voda obdržet:

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise obce Červená Voda.

Zahájení činnosti povodňové komise obce Červená Voda včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • povodňové orgány obcí Lichkov a Mladkov a města Králíky a Štíty
 • povodňový orgán obce s rozšířenou působností Králíky
 • fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Pardubického kraje
 • vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. a Povodí Labe, státní podnik
 • správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Moravy, s.p. a Povodí Labe, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta obce:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity v územním obvodu obce Červená Voda
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území obce Červená Voda
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci v územním obvodu obce Červená Voda
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise obce Červená Voda:

 • povodňovou situaci řeší ve svém územním obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
 • o vzniklé situaci informuje povodňové orgány obcí Lichkov a Mladkov a města Králíky a Štíty, ležící níže na toku Tiché Orlice, resp. Březné
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti obce, vyžádá další pomoc u povodňového orgánu ORP Králíky
 • povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Králíky.
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území obce Červená Voda
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím obcí Lichkov a Mladkov a měst Králíky a Štíty, ležících níže na toku Tiché Orlice, resp. Březné, ORP Králíky. Organizuje a řídí hlásnou povodňovou, informuje sousední obce o nebezpečí a  průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS  
 • organizuje hlídkovou službu na území Červená Voda
 • zajišťuje organizaci evakuace na území obce Červená Voda
 • vede záznamy v Povodňové knize
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech obce Červená Voda
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území obce Červená Voda
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území obce Červená Voda, činnost koordinuje s SDH Červená Voda
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území obce Červená Voda
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území obce Červená Voda
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území obce Červená Voda
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území obce Červená Voda
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území obce Červená Voda (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území obce Červená Voda zasaženém povodní
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území obce Červená Voda
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území obce Červená Voda a zajišťuje jejich evidenci (majetek města, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území obce Červená Voda
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území obce Červená Voda

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Hradec Králové (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Moravy, s. p. (správce povodí a vodního toku)
 3. Povodí Labe, státní podnik (správce povodí a vodního toku)
 4. Lesy České republiky, s. p. (správce vodního toku)
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 6. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 7. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí
 8. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Králíky
 9. Složky Armády ČR
 10.  Orgány ochrany veřejného zdraví
 11.  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
 12.  Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Obec provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR - GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a informačního systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní. Celý lokální systém je taktéž napojen na centrální pracoviště situované v Králíkách, které plní funkci lokálního varovného systému pro celou obec s rozšířenou působností Králíky.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách.
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu - přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí (týká se především ohrožujících objektů uvedených v kap. Charakteristika ohrožených objektů):

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.