Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p., Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Červená Voda může být ohrožováno především vyššími vodními stavy na vodním toku Tichá Orlice, Březná a na Červenovodském potoce. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Červená Voda:
 • Hlásný profil kategorie B - Lichkov (Tichá Orlice) »
  Limnigrafická stanice Lichkov se nachází na levém břehu řeky Tiché Orlice v obci Lichkov. 
 • Hlásný profil kategorie C - Červená Voda (Březná) »
  Profil se nachází na mostě přes vodní tok Březná u č. p. 102 a je tvořen pouze značkami pro vyhlašování SPA.
 • Hlásný profil kategorie C - Červená Voda (Červenovodský potok) - u č. p. 181 »
  Profil se nachází na mostě přes Červenovodský potok u č. p. 181 a je tvořen pouze značkami pro vyhlašování SPA. 
 • Hlásný profil kategorie C - Červená Voda (Červenovodský potok) - u obecního úřadu »
  Profil se nachází na mostě přes Červenovodský potok u obecního úřadu (č. p. 268) a je tvořen pouze značkami pro vyhlašování SPA. 
 • Hlásný profil kategorie C - Červená Voda (Tichá Orlice) »
  Profil se nachází na silničním mostě přes Tichou Orlici ř. km 101,107 a je tvořen pouze značkami pro vyhlašování SPA. 
Hlásné profily směrodatné pro území obce Červená Voda

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

Na území obce Červená Voda nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie B Lichkov (Tichá Orlice)
 • dosažením stavu 120 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Březná)
 • dosažením stavu 120 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Červenovodský potok - u č. p. 181)
 • dosažením stavu 120 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Červenovodský potok - u obecního úřadu)
 • dosažením stavu 150 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Tichá Orlice)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území obce Červená Voda je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie B Lichkov (Tichá Orlice)
 • dosažením stavu 80 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Březná)
 • dosažením stavu 80 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Červenovodský potok - u č. p. 181)
 • dosažením stavu 80 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Červenovodský potok - u obecního úřadu)
 • dosažením stavu 100 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Tichá Orlice)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Králíky nebo povodňovou komisí Pardubického kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Červená Voda je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 210 cm na hlásném profilu kategorie B Lichkov (Tichá Orlice)
 • dosažením stavu 40 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Březná)
 • dosažením stavu 40 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Červenovodský potok - u č. p. 181)
 • dosažením stavu 40 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Červenovodský potok - u obecního úřadu)
 • dosažením stavu 50 cm od spodní hrany mostní desky na hlásném profilu kategorie C Červená Voda (Tichá Orlice)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)