Charakteristika zájmového území

Město Dobruška je druhé největší město v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Dobruška je zároveň od roku 2003 obcí s rozšířenou působností. Město se skládá ze 7 katastrů a spravuje 8 části obce: Běstviny, Chábory, Dobruška, Domašín, Křovice, Mělčany, Pulice a Spáleniště.  K 31. 12. 2013 bylo ve městě evidováno 6 896 obyvatel. Velikost města činí 34,437 km2, z toho cca 66 % tvoří zemědělská půda, 22 % lesy, 3 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 7 % ostatní plochy.

 

Město Dobruška na leteckém snímku

Územím města prochází hranice mezi 2 geomorfologickými soustavami. Západní část se rozkládá na území České tabule, naopak východní patří do Krkonošsko-jesenické soustavy. Česká tabule je zastoupena celkem Orlická tabule, z okrsků jednoznačně převládá Rychnovský úval - tektonicky podmíněný úval v povodí řek Divoké Orlice (na jihu) a Dědiny (na severu). Leží na slínovcích a jílovitých vápencích a písčitých prachovcích středního až svrchního turonu, s pleistocenními říčními štěrky a písky, sprašemi. Je zde plochý pahorkatinný povrch v oblasti ústecké synklinály (tj. místo poklesnutí), se strukturně denudačními plošinami a svědeckými vrchy a hřbety (zejména na severu), pleistocenními říčními terasami a údolními nivami řek Dědiny, Zdobnice, Bělé a Kněžné, místy se sprašovými pokryvy a závějemi. Úval je nepatrně zalesněný převážně smrkem, místy s příměsí borovice a dubu a dubovými porosty.
Území Krkonošsko-jesenické soustavy je zastoupeno Podorlickou pahorkatinou, okrsek Ohnišovská pahorkatina.

Geomorfologické členění na území města Dobrušky (modrým písmem zobrazeny celky, hnědým písmem okrsky)

Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost vyvolávající nestálost počasí. Rozhodující vliv na vytváření klimatu má nadmořská výška. S rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota (cca 0,6 °C na každých 100 m) a vzrůstá množství srážek. Roční chod teploty je charakterizován tím, že nejchladnějším měsícem bývá zpravidla leden, nejteplejším červenec. Letní polovina roku (duben - září) je na srážky bohatší. Projevuje se zde vliv letních bouřek. V průběhu roku připadají nejvyšší měsíční úhrny srážek právě na letní měsíce. Nejméně srážek je v únoru a v březnu, přičemž podíl zimních srážek s nadmořskou výškou vzrůstá. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá západní část území města do mírně teplé podoblasti MT 11, naopak východní výběžek je nepatrně chladnější, srážkově bohatší a patří do podoblasti MT 9.

Klimatické podoblasti na území města Dobrušky (dle Quitta, 1971)

Charakteristika chladné podoblasti MT 11 a MT 9

Charakteristika
MT 11
MT 9
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 60 - 80