Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Územím města Dobrušky protéká vodní tok Dědina, který patří mezi dva nejvýznamnější přítoky Orlice (druhým je vodní tok Bělá), přivádějící vodu z Orlických hor, včetně předhůří. Vodní tok je známý tím, že je zvlášť ohrožený povodněmi. Vodní tok Dědina pramení (zhruba 784 m n. m.) v CHKO Orlické hory na území obce Sedloňov. V intravilánu obce přibírá zleva Zlatý potok (v minulosti vodní tok Dědina byl označován jako Zlatý potok). V jihozápadní části Sedloňova představuje Dědina přirozenou hranici s obcí Sněžné, poté severozápadní hranici obce Dobřany, následně rozděluje obce Bystré a Kounov. Na hranici mezi obcemi Kounov a Dobré přibírá zleva vodní tok Hluky. V Dobrém ústí zleva ještě také Kamenický potok. Dědina od pramene teče zhruba jihozápadním směrem až do obce Bílý Újezd (ORP Rychnov nad Kněžnou), kde prudce stáčí svůj směr na severozápadní. Následně protéká obcí Podbřezí a městem Dobruškou. V Dobrušce ústí do Dědiny zprava Brtevský potok. Dále Dědina pokračuje západním směrem, protéká místní části Pulice, kde je až po obec České Meziříčí v relativně přírodě blízkém stavu. V minulosti došlo v několika časových etapách k přeložení koryt obou toků do nové trasy a původní meandrující koryta byla napřímena a stabilizována. Napřímené a zahloubené koryto ve zvýšené míře odvodňuje okolní nivu. Zaústění plošné systematické drenáže pozemků v návaznosti na zvýšenou kapacitu koryta (cca Q2 – Q10) urychluje odtok ze záplavového území a snižuje jeho retenci. Přilehlá niva byla následně využita pro zemědělskou výrobu. Vzhledem k vysokému stupni zemědělského hospodářského využití krajiny je retenční schopnost daného území snížena. Dědina protéká intravilánem obce České Meziříčí, kde prudce stáčí směr na jižní a pokračuje do SO ORP Hradec Králové. V tomto posledním úseku je koryto s několika výjimkami upraveno a fluviálně – geomorfologické procesy vývoje koryta jsou zastaveny. 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Dědina

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Chábory, Dědina 11,42 0,369 3,79 -- 12,3 17,9 -- 36,0 46,4

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Dobrušky může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Dědina a Brtevský potok. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:
  • Hlásný profil kat. B Chábory, Dědina ve správě ČHMÚ se nachází na pravém břehu vodního toku Dědina, u mostu silnice I/14 v místní části Chábory (město Dobruška).
  • Hlásný profil kat. C Dobruška, Brtevský potok se nachází na přemostění přes Brtevský potok, blízko č. p. 37 pod vodní nádrží v místní části Křovice. Profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat a možností zasílání varovných sms zpráv.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B Chábory, Dědina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 130
Ohrožení 160
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Dobruška, Brtevský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 90
Pohotovost 120
Ohrožení 155
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.