Úvod

Povodňový plán města Dobrušky je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území města. Povodňový plán města Dobrušky řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise města Dobrušky. Povodňový plán bude přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného systému a díky webovému rozhraní, kde bude umístěna grafická část povodňového plánu, bude přínosem pro samotnou obec a její obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace.

Povodňový plán města Dobrušky je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy. Povodňový plán města Dobrušky se skládá ze tří částí, a to z části textové (která se dále dělí na část úvodní, věcnou, a organizační), grafické a příloh. Pro vlastní ochranu před povodní je nejdůležitější organizační část, která obsahuje úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi, a přílohová část, obsahující jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi. Povodňový plán je vytvářen s vazbou na systém POVIS.

Město Dobruška má v současné době k dispozici povodňový plán, který však není zpracován v souladu s metodickým pokynem MŽP a digitální část povodňového plánu rovněž není zpracována. Digitální povodňový plán umožňuje oproti klasickému publikování (tištěná verze nebo elektronická verze) mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů – jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mezi grafickou částí (mapovými pohledy). Mapové podklady mohou zobrazit konkrétní navolený obsah jednotlivých prvků a tím vhodně pomoci při rychlém vyhledávání informací. Odkazem lze z databází mapového serveru zobrazit i potřebné informace (např. tabulky).

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000740.00074
starting _require0.003990.00473
end _require6.0E-50.00479
starting _initRouter1.0E-50.0048
finishing _initRouter0.053390.05818
starting init0.005570.06375
finishing init0.058350.1221
starting postDispatch0.045640.16774
finishing postDispatch0.388160.5559
finish2.0E-50.55592