Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Dobruška.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem Povodňová komise města Dobrušky.

V době povodně tj. od okamžiku vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu pohotovosti) a při III. stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) až do okamžiku odvolání povodňové aktivity, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi místo orgánů obcí, příslušné povodňové komise.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise města a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území města Dobrušky bude řídit povodňová komise města Dobrušky, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Dobruška.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Dobrušky:

 • povodňové komisi ORP Dobruška
 • povodňovým komisím magistrátu města Hradec Králové, případně povodňové komisi Královéhradeckého kraje (dle závažnosti situace)
 • ČHMÚ - pobočka Hradec Králové
 • povodňovým komisím obcí Pohoří, České Meziříčí a Očelice (odkaz na povodňové komise)
 • KOPIS Královéhradeckého kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Dobrušky od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obcí Podbřezí a Val, které se nacházejí na vodních tocích nad městem
 • povodňové komise ORP Dobruška
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS Královéhradeckého kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán města Dobrušky obdržet:

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise města Dobrušky.

Zahájení činnosti povodňové komise města Dobrušky včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány obcí Pohoří, České Meziříčí a Očelice (odkaz na povodňové komise)
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Dobruška
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Královéhradeckého kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, státní podnik, Povodí Labe, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta města:

 • řídí a koordinuje činnost celé povodňové komise města podle povodňového plánu
 • organizuje přípravu obce na přirozené a zvláštní povodně
 • vydává příkazy ostatním členů povodňové komise a rozhoduje o všech zásadních otázkách a opatřeních k minimalizaci dopadů vzniklé povodňové situace
 • zodpovídá za přijetí potřebných opatření k včasnému varování fyzických a právnických osob o vniklé situaci a v případě nutnosti organizuje evakuaci osob před hrozícím nebezpečím
 • podle vniklé situace rozhoduje o aktivaci dalších povodňových orgánů, případně krizového štábu města
 • rozhoduje o efektivním využití a nasazení vlastních mechanizačních prostředků a osádek
 • formou vydání nařízení obce vyžaduje dobrovolnou pomoc od fyzických a právnických osob v rámci města
 • zabezpečuje součinnost s  povodňovou komisí Královéhradeckého kraje a povodňovými komisemi sousedních obcí. Informuje je o vzniklé situaci
 • zabezpečuje další úkoly, které povodňové komisi vyplývají po vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity

Místopředseda povodňové komise - místostarosta města:

 • v nepřítomnosti zastupuje předsedu povodňové komise a zodpovídá za splnění všech jeho úkolů
 • v rámci protipovodňových opatření a v součinnosti s ost. dotčenými orgány organizuje nejméně 1x ročně povodňové prohlídky na vodním toku Dědiny a Brtevského potoka. Prohlídkami zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a přepokládaném záplavovém území nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Člen povodňové komise - vedoucí oddělení životního prostředí:

 • v rámci zabezpečení přípravných opatření organizuje nejméně jednou za rok odbornou přípravu členů povodňové komise města
 • s využitím správního řádu a příslušného vodního zákona vyzve vlastníky pozemků, staveb a zařízení k odstranění předmětů a zařízení zjištěných při pravidelných prohlídkách, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku
 • informuje o dané situaci provozovatele vodovodů a kanalizací na území města společnost AQUA SERVIS, a.s.
 • upozorňuje správce toku na odstranění závad zjištěných při pravidelných prohlídkách. (Využívá k tomu příslušnou fotodokumentaci). V případě nutnosti vyvolává osobní jednání dotčených orgánů s konkrétními výstupy z jednání.
 • jednou ročně provede aktualizaci povodňového plánu města

Člen povodňové komise - pracovníci oddělení životního prostředí:

 • podle příkazu místopředsedy povodňové komise vedou nařízenou dokumentaci povodňové komise
 • provádí stanovené zápisy do povodňové knihy a zabezpečuje přípravu ostatní dokumentace povodňové komise, včetně fotodokumentace
 • s využitím dostupných vyhodnocovacích prostředků regionálního předpovědního pracoviště a hlásné povodňové služby sledují vývoj meteorologické a hydrometeorologické situace. S výsledky seznamují předsedu a místopředsedu povodňové komise.
 • podle nařízení předsedy povodňové komise provádějí monitoring v ohrožených úsecích a zpětně podávají zprávy o výsledcích pozorování, podílejí se na varování obyvatelstva v postižených oblastech
 • plní další úkoly podle rozhodnutí předsedy povodňové komise

Člen povodňové komise - vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí:

 • podle rozhodnutí předsedy povodňové komise provádí vytipování vhodných věcných a mechanizačních prostředků požadovaných pro řešení vzniklé povodňové situace a k provádění likvidačních prací. K tomu využívá agendu motorových vozidel
 • podle požadavku předsedy povodňové komise vyzývá vybrané právnické a podnikající fyzické osoby i ostatní fyzické osoby k poskytnutí věcného prostředku. K tomuto účelu využívá zpracovaný vzor
 • v souladu se vzniklou povodňovou situací navrhuje vhodné objízdné trasy
 • plní další úkoly podle rozhodnutí předsedy povodňové komise

Člen povodňové komise - vedoucí technických služeb města:

 • má přehled o stavu a provozuschopnosti mechanizačních prostředků, které vlastní technické služby města a telefonním spojení na jednotlivé zaměstnance technických služeb města
 • podle rozhodnutí předsedy povodňové komise zabezpečuje svolání pracovníků čety technických služeb a vyčleněné techniky včetně osádek a organizuje s nimi záchranné a zabezpečovací práce
 • plní další úkoly podle rozhodnutí předsedy povodňové komise

Tajemník povodňové komise - referent pracoviště krizového řízení:

 • podle příkazu předsedy povodňové komise povolává zásahové jednotky SDH
 • vede přehled spojení na složky integrovaného záchranného systému a ostatní protipovodňové orgány, členy krizového štábu města a bezpečnostní rady a další důležité právnické osoby v rámci města. Podle rozhodnutí předsedy povodňové komise zabezpečuje jejich vyrozumění a součinnost
 • plní další úkoly podle rozhodnutí předsedy povodňové komise

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Hradec Králové (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Labe, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, státní podnik (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou
 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Dobruška
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.