Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Dolní Lhota je při povodni ohrožováno zhruba 49 budov, které trvale obývá zhruba 169 obyvatel, z toho 17 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Dolní Lhota - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodního toku Luhačovický potok se nachází čistírna odpadních vod (č. p. 176) a areál společnosti Podravka - Lagris a. s., (č. p. 39), které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (vlivem úniku nebezpečných látek či uvolněním většího množství materiálu do vodního toku). »
Na území obce se nachází také jedno kontaminované místo - skládka.
Ohrožující objekty na území obce Dolní Lhota
Kontaminovaná místa na území obce Dolní Lhota

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dolní Lhota.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Dolní Lhota u předsedy povodňové komise obce.