Charakteristika zájmového území

Obec Dolní Lhota se nachází v SO ORP Luhačovice, ve Zlínském kraji.  K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 664 obyvatel, z toho 318 mužů a 346 žen. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1449. V obci se nachází základní škola (1.-5. ročník). Dolní Lhota disponuje veřejným vodovodem, kanalizací, plynofikací i čistírnou odpadních vod. Na území obce také působí sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota. 

Katastrální území obce Dolní Lhota

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Celé území náleží geologicky k Západním Karpatům. Paleogenní horniny magurského flyše jsou tvořeny siltovci, jílovci, pískovci a slepenci, které se v různě mocných vrstvách střídají. Flyšem prorážejí drobná tělesa a žíly neovulkanitů, převážně andezitů, na něž jsou vázány intruze s pestrým polymetalickým zrudněním. Horninovým složením a geologickou stavbou jsou podmíněny i hydrogeologické poměry charakterizované celkovým nedostatkem podzemních vod.

Výškové poměry na území obce Dolní Lhota u Luhačovic se znázorněním vodních toků a vrstevnic

Průměrná nadmořská výška v katastrálním území obce činí 299 m. Nejvyšší vrchol nalezneme na jihovýchodě, a to vrchol Kameničná s 521 m n. m. Z jihu se území postupně svažuje k intravilánu obce, jež je položen v údolí Luhačovického potoka. Odtud se území opět zvedá směrem na severozápad. Díky flyšovému charakteru zemin a významnému střídání nadmořských výšek je území obce ohroženo sesuvy půdy. 

Sklonitostní poměry na území katastru Dolní Lhota u Luhačovic

Struktura půdního fondu

Obec Dolní Lhota je tvořena převážně kambizeměmi. Z geomorfologického hlediska spadá území do oblasti Slovensko-moravských Karpat, celku Vizovická vrchovina, podcelku Luhačovická vrchovina. Zalesněnou jižní část území zastupuje geomorfologický okrsek Haluzická vrchovina. Haluzická vrchovina je plochá vrchovina s poloklenkovými rysy. Je převážně zalesněná dubohabřinami a bučinami, při okrajích lesů často nacházíme duby zimní a četné pastviny a louky. Údolí zastavěné části obce spadá do Pozlovické brázdy. Tato mělká sníženina je tvořena převážně synklinálním pásmem flyšových jílovců a pískovců. Dno má ráz členité pahorkatiny s celkovým úklonem k JV a je rozčleněno údolími příčnými na směr brázdy v krátké hřbety se zbytky pedimentů. Hlavní podélné údolí Luhačovického potoka leží asymetricky a sleduje jihovýchodní hranici brázdy. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Obec leží částečně v CHKO Bílé Karpaty. Území připomíná tvar nepravidelného čtverce s výřezem na západě, v oblasti Martincova Mlýna. Celková plocha obce činí 501,15 ha. Největší plochu zaujímají lesy na jihovýchodě katastru s 247,46 ha (necelých 50 %). Významný podíl tvoří i zemědělská půda s 211,87 ha, s největším zastoupením orné půdy (cca 110 ha). Na území nalezneme plochy trvalých travních porostů ve výměře 94,74 ha. Zastavěné plochy potom tvoří 7,69 ha. 

Využití pozemků v obci Dolní Lhota (dle ČSÚ k 1. 1. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 109,27 ha 21,8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 7,86 ha 1,6 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 94,74 ha 18,9 %
Lesní půda 247,46 ha 49,4 %
Vodní plochy 3,87 ha 0,8 %
Zastavěné plochy 7,69 ha 1,5 %
Ostatní plochy 30,26 ha 6,0 %
Celková výměra k. ú. 501,15 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Dolní Lhota je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce Dolní Lhota do mírně teplé oblasti MT 9. Tato klimatická oblast je typická dlouhým teplým a suchým létem s průměrnými teplotami v červenci mezi 17-18 °C. Zima je naopak krátká, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky, která se pohybuje mezi 60-80 dny.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT9

Charakteristika MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50