Charakteristika zájmového území

Městys Dřevohostice

Městys Dřevohostice se nachází v Olomouckém kraji cca 36 km jihovýchodně od krajského města Olomouc v SO ORP Přerov. K 1. 1. 2020 v městysu žilo 1500 obyvatel. 

V městyse se nachází rozsáhlá občanská vybavenost. Mimo mateřskou a základní školu se zde nachází také Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice (chlapecké zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou). Oblast vzdělávání doplňuje místní knihovna.
Sociální péče je poskytována prostřednictvím Centra Dominika Kokory, p. o. - domov pro osoby se zdravotním postižením a domov pro seniory. Zdravotní služby městys poskytuje v rozsahu dvou praktických lékařů, jednoho praktického lékaře pro děti a dorost a jednoho zubního lékaře.
Služby jsou v Dřevohosticích zastoupeny škálou obchodů (potraviny, smíšené zboží, drogerie, večerka, obuv, textil), několika stravovacími zařízeními a „osobními" službami (např. pošta, kadeřnictví, květinářství).

Kulturní akce jsou pořádány především v areálu místní sokolovny a bývalého kina, v letní sezóně pak v areálu Dřevohostického zámku, který je místní dominantou (např. akce Setkání dechových hudeb, Dřevohostické folkáč, Rock fest, Slet čarodějnic, Den dětí).

Na území městyse je provozováno několik místních spolků, např. mažoretky, Český svaz včelařů Dřevohostice, TJ Sokol, Sdružení dobrovolných hasičů, Hokejový klub, Senior klub, Žerotín, Myslivecké sdružení Kamenice. V městysi funguje také Mateřské centrum.

Z hlediska dopravy městys protínají následující silniční komunikace: silnice II. třídy č. 150 spojující Přerov a Bystřici pod Hostýnem, silnice III. třídy vedoucí do Turovic, silniční komunikace III. třídy vedoucí do Radkovy Lhoty a silnice III. třídy vedoucí do Prusinovic.

 

Katastrální území městyse Dřevohostice

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 847,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (420,5 ha) a lesní půda (260,6 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (74,9 ha), zahrady (35,8 ha), zastavěné plochy (22,6 ha), vodní plochy (13,9 ha), trvale travní porosty (13,2 ha) a sady (6,1 ha). 

Využití pozemků v městysi Dřevohostice (ČSÚ 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 420.5 ha 49.6 %
Zahrady 35.8 ha 4.2 %
Sady 6.1 ha 0.7 %
Trvale travní porosty 13.2 ha 1.6 %
Lesní půda 260.6 ha 30.7 %
Vodní plochy 13.9 ha 1.6 %
Zastavěné plochy 22.6 ha 2.7 %
Ostatní plochy 74.9 ha 8.8 %
Celková výměra k.ú. 847.6 ha 100 %

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží lokalita do soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Kelečská pahorkatina a okrsku Vítonická pahorkatina. Průměrná nadmořská výška území se pohybuje okolo 240 m n. m. Nejvyšším vrcholem je Šibence (301 m n. m.). V geologickém podloží se vyskytují převážně kvartérní nezpevněné sedimenty Českého masivu, např. hlíny, písky, štěrky, hlinito-písčité až písčito-hlinité sedimenty, spraš a sprašové hlíny. Dále neogenní nezpevněné sedimenty karpatské předhlubně - jíly a kvartérní kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše. Půdy jsou zastoupeny především luvizemí slabě oglejenou, modální a arenickou a podél vodních toků se vyskytuje hlavně fluvizem glejová.

Území městyse se nachází v Karpatské biogeografické podprovincii, Hranickém bioregionu. Potenciální vegetací jsou střemchové jaseniny okolo vodních toků a dále karpatské ostřicové dubohabřiny. V rámci mapování biotopů Natura 2000 zde byly vymezeny např.  karpatské dubohabřiny, údolní jasanovo-olšové luhy, mezofilní ovsíkové louky, vlhké pcháčové louky a také porosty eutrofní vegetace. Území náleží do přírodní lesní oblasti Kelečská pahorkatina. V severní části katastru nalezneme regionální biocentrum Dřevohostický les, které je zároveň vyhlášeno Evropsky významnou lokalitou. Dále zde prochází nadregionální biokoridor (ID40), který je zároveň součástí koridoru sítě EECONET K144 - Kostelecké polesí. Území spadá do honitby Dřevohostice (CZ7109110027) s rozlohou 2629 ha.

Katastrální území náleží do povodí Moravy. Nejvýznamnějšími vodními toky jsou Moštěnka a její přítok Bystřička.

Klimatické charakteristiky

Městys náleží do mírně teplé a teplé klimatické oblasti, pro které je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT10 a teplé oblasti T2 

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50

 Na území městyse Dřevohostice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 700 mm.