Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Horní Němčí lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována splachy z polí nacházejících se na svazích. když dochází ke koncetraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a lesních stezkách. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Horní Němčí jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodně postihují obec Horní Němčí pravidelně. Převážně jde o povodně z přívalových srážek, kdy voda ze svahů nad obcí stéká přes zahrady a komunikace do říčky Okluky. Nejničivější byly povodně v letech 1997 a 2009.

Historická povodeň - 1997

Povodeň v Horním Němčí v roce 1997

Povodeň v Horním Němčí v roce 2009

Povodeň v Horním Němčí v roce 2009

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001510.00151
starting _require0.040390.0419
end _require0.000150.04205
starting _initRouter2.0E-50.04207
finishing _initRouter0.155030.1971
starting init0.005310.20241
finishing init0.117950.32037
starting postDispatch0.08090.40126
finishing postDispatch0.74081.14207
finish3.0E-51.14209