Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodních tocích na území obce se nenachází žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Na toku Okluky se nachází vodní nádrž, která by mohla v případě havárie ohrozit intravilán obce - viz kap. Odtokové poměry.

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001860.00186
starting _require0.035970.03783
end _require0.000160.03799
starting _initRouter3.0E-50.03802
finishing _initRouter0.164840.20286
starting init0.010540.2134
finishing init0.161150.37455
starting postDispatch0.068140.44269
finishing postDispatch0.647481.09017
finish3.0E-51.09019