Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodních tocích na území obce se nenachází žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Na toku Okluky se nachází vodní nádrž, která by mohla v případě havárie ohrozit intravilán obce - viz kap. Odtokové poměry.

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001770.00177
starting _require0.039450.04122
end _require0.000120.04134
starting _initRouter2.0E-50.04136
finishing _initRouter0.13170.17305
starting init0.010710.18376
finishing init0.140430.32418
starting postDispatch0.063560.38774
finishing postDispatch0.648991.03673
finish3.0E-51.03677