Charakteristika zájmového území

Obec Holedeč se nachází v Ústeckém kraji a spadá pod ORP Žatec. K 31. 12. 2023 zde žilo 635 obyvatel. Průměrná nadmořská výška katastru obce je 219 m n. m. Rozloha obce je 1 856 ha, z toho cca 51 % tvoří zemědělská půda, 30 % lesy, 1 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 17 % ostatní plochy.


Území obce Holedeč

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území obce do provincie Česká vysočina. Nejvyšší bod katastrálního území obce je Červený vrchol s 387 m n. m., jenž se nachází na jižní straně území. Mezi další významné výškové body patří Chlum s 290 m n. m. na západní straně intravilánu.  Většinu území obce zaujímá ze severu Krušnohorská soustava a menší jižní část území Poberounská soustava. Geomorfologické podsoustavy zasahující katastr obce jsou Podkrušnohorská podsoustava a Plzeňská pahorkatina. Území obce Holedeč řadíme do celků Mostecká pánev a Rakovnická pahorkatina, dále pak podcelku Žatecká pánev a Kněževská pahorkatina a okrsek Čeradická plošina, Měcholupský úval a Kryrská pahorkatina.

Obec Holedeč se nachází v povodí Ohře a její podloží je budováno převážně miocenními případně eocén-miocenními jíly, písky, pískovci a uhelnými slojemi. Celek nasedá na proterozoické granulitové ruly. Morfologicky se jedná o členitou pahorkatinu s významným projevem kryogenních pochodů. Jsou zde četné sesuvy na údolních svazích a častý výskyt erozních rýh. Nebezpečí vzniku sesuvů půdy se zvyšuje v souvislosti se zvyšující se saturací půdy.

 

Struktura půdního fondu

Podél vodních toků se na území obce Holedeč nacházejí výhradně fluvizemě. Na sever a severozápad na ně navazují úrodné černozemě, na východ hnědozemě a zejména v jižní části území, kde jsou zalesněné plochy, se vyskytují kambizemě.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Využití pozemků v obci Holedeč (dle ČSÚ, k 31. 12. 2023)

Využití pozemků Plocha Zastoupení
Orná půda 808,57 ha 43,6 %
Chmelnice 82,53 ha 4,4 %
Vinice 0,00 ha 0,0 %
Zahrady 12,56 ha 0,7 %
Sady 2,43 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 42,26 ha 2,2 %
Lesní půda 554,15 ha 29,9 %
Vodní plochy 19,17 ha 1,0 %
Zastavěná plocha 21,89 ha 1,2 %
Ostatní plochy 312,88 ha 16,9 %
Celková výměra k.ú. 1856,43 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Holedeč je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 400 - 500 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá většina území obce do teplé podoblasti T2 a z jihu sem zasahuje malý výběžek mírně teplé podoblasti MT11.

Charakteristika teplé podoblasti T2 a mírně teplé podoblasti MT11

Charakteristika
T2
MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 °C - (-3) -2 °C - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 °C - 19 17 °C - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 110
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50