Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Holedeč a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Přímý výkon správy toku:
Provoz Žatec, U Oharky 2321, 438 01 Žatec
Vedoucí úseku Žatec jih, ZVP: Petr Bem, DiS.
Tel.: 415 735 877
E-mail: bem@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje pouze tento vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Blšanka 10100062 1-13-03-0830-0-00, 1-13-03-0870-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Vedoucí ST: Zastupuje Ing. Pavel Mitura
Tel.: 956 956 111
E-mail: st956@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce - Ing. Jaroslav Černaj (rajon 603)
Tel.: 724 524 910, 956 956 403
E-mail: jaroslav.cernaj@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje pouze tento vodní tok.

Název vodního toku IDVT ČHP
Klučecký potok 10238459 1-13-03-0860-0-00

 

  • Vodní tok bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10236181 1-13-03-0830-0-00