Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Žatec.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Holedeč.

Osoby na území obce Holedeč budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Během rozvodnění řeky Blšanky může dojít k zaplavení komunikace ve střední části obce Holedeč. Objízdná trasa je proto vedena přes kapacitnější most ve východní části obce. Tato objízdná trasa může být ovšem během extrémních povodních znemožněna zaplavením některé její části.  »
Dopravní omezení na území obce Holedeč
Objízdné trasy na území obce Holedeč

Dopravní omezení » a objízdné trasy » na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.