Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Holedeč

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Holedeč a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Blšanka (IDVT: 10100062), dříve známá jako Zlatý potok, je jedním z pravostranných přítoků Ohře. Protéká chmelařskou oblastí, která je typická velmi nízkým úhrnem srážek. Průměrné srážky v oblasti povodí Blšanky se pohybují mezi 450 – 500 mm za rok. Pramení v Doupovských horách na území vojenského újezdu Hradiště ve výšce 685 m. Protéká obcemi Lubenec, Kryry, Očihov, Blšany, Libořice, Měcholupy a Holedeč a východně od Žatce ústí do Ohře. Dolní tok Blšanky je široký 5 - 10 m, má hlinitopísčité dno a vysoké svislé hlinité břehy, doprovázené pásem vzrostlé vegetace. V průběhu toku se střídají přírodě blízké a uměle upravené úseky. Plochá údolní niva je využívána pro pěstování chmele. Mezi Měcholupy a Holedčí má Blšanka větší spád, dno je zde kamenité s četnými peřejemi. Se svými přítoky Blšanka napájí několik rybníků. Severovýchodní částí katastrálního území obce protéká Klučecký potok.

Klučecký potok (IDVT: 10238459) je malý vodní tok na rozhraní tři geomorfologických celků v okrese Louny. Je dlouhý 12,921 km, plocha jeho povodí je 46,2 km² a průměrný průtok v ústí je 0,15 m³/s. Potok pramení v přírodním parku Džbán severovýchodně od Nečemic na katastrálním území obce Třeskonice v nadmořské výšce 375 m n. m. Prvních 500 m koryta je v mapách vyznačeno jako občasný vodní tok. Jediným pojmenovaným přítokem Klučeckého potoka je Sádecký potok, který se do něj vlévá zleva ve Lhotě. Na katastrálním území obce Holedeč protéká tento tok mimo intravilán obce a nepůsobí proto ohrožení povodní.

Již od roku 1905 je v Holedči sledován vodní stav, v roce 1969 zde byla zřízena limnigrafická stanice. Maximální vodní stavy a průtoky jsou většinou zaznamenány v březnu (jarní tání sněhu, doprovázené srážkami), podružné maximum se někdy vyskytuje v letním období. Blšanka se vyznačuje velmi nízkými hodnotami odtokového součinitele a specifického odtoku. Během období měření byly v Holedči zaznamenány extrémní průtoky, kdy vodní hladina vystoupala do výšky 280 cm (1956) a 232 cm (1920). Naopak v letech 1906, 1907, 1911, 1935, 1953, 1965 a 2007 byla Blšanka i několik měsíců zcela vyschlá. Od roku 1995 probíhá v Holedči také pravidelné sledování plavenin. Většina plavenin odteče během několika dní v roce při povodňových událostech. Odnos plavenin v jednotlivých letech kolísá. Zatímco ve vodném roce 1995 proteklo Holedčí skoro 7000 tun plavenin, v suchém roce 1998 byl odtok plavenin pouze 293 tuny. Nejvyšší hodnoty kalnosti (koncentrace plavenin) jsou zaznamenány v letním období po intenzivních přívalových srážkách. Červenohnědé zbarvení plavenin je způsobeno vysokým obsahem sloučenin železa v půdách na zvětralinách permských hornin. Rozloha povodí činí 482,84 ha. 

Vodní toky na území obce Holedeč

Základní údaje o vodních dílech na území obce Holedeč

Přehled vodních děl na území obce Holedeč naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Holedeč se nenacházejí významnější vodní díla, která by ovlivňovala odtokové poměry.