Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Hulín je při povodni ohrožováno 1049 budov, které trvale obývá zhruba 3 726 obyvatel, z toho 519 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Z toho 1044 budov je ohrožováno řekou Rusavou a 5 budov Mojenou v Chrášťanech. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Hulín - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodního toku Rusava se na katastru města nachází tyto ohrožující objekty: areál společnosti Pilana Tools, Elektromont - Hulín, s.r.o., ČOV Hulín (ta jen z části), Rybářství Hulín, areál firmy Českomoravský štěrk a.s., HP Kámen s.r.o., KOMBYT SERVIS, s.r.o. a poté garáže na ulici Záhlinická a ulici Čs. armády.  Tyto ohrožené objekty by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
V blízkosti toku, avšak mimo záplavové území, se nachází tyto ohrožující objekty -  Na Padělkách (skládka TKO), Hulín - obalovna, sklady UNITEX a areál firem na ulici Kroměřížská.
Ohrožující objekty na území města Hulín
Na území města Hulín se vyskytují 3 kontaminovaná místa - Na Padělkách (skládka TKO), areál společnosti Pilana Tools (manipulace s nebezpečnými látkami) a Hulín - obalovna. Pilana a.s. leží v záplavovém území toku Rusava a Žabínek a zbývající dva areály leží v blízkosti záplavového území Rusavy. Je proto vhodné tyto objekty kontrolovat, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek. »
Kontaminovaná místa na území města Hulín

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Hulín.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Hulín u předsedy povodňové komise města.