Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Hulín

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hulín a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky delší než 0,5 km na území města Hulín

Vodní tok Rusava je levostranný přítok řeky Moravy. Délka řeky je 29,2 km a povodí činí cca 147,5 km2. Rusava pramení v Hostýnských vrších na jižním úbočí vrchu Bukovina v přibližné nadmořské výšce 600 m n. m. Rusava protéká stejnojmennou obcí Rusava, několika dalšími vesnicemi a městy Holešov a Hulín. Do Moravy se vlévá pod Kroměříží v nadmořské výšce 187 m n. m. Velký rozdíl nadmořských výšek s celkově krátkou délkou toku Rusavy jsou častým důvodem povodní v Hulíně. Ty jsou způsobené prudkým jarním táním a vytrvalými dešti. Průměrný průtok řeky při ústí do Moravy je 0,80 m3.s-1. Rusava má mnoho drobných přítoků. Nejvýznamnějším a nejvodnatějším přítokem je Ráztoka. Dalšími významnější přítoky řeky Rusavy jsou Stonač a Roštěnka.

Tok Rusavy je v horní části nevyrovnaný a rychlý, který se postupně snižuje. Na vrchním toku dominuje hloubkový typ eroze, voda vytváří mnoho erozních tvarů - převážně strže. Střední tok je charakteristický tím, že zde přestává převládat erozní působení řeky a nanesený materiál je vlečen po dně. Od středního toku až k ústí do Moravy je Rusava silně regulována. Její délka byla zkrácena asi o polovinu. Před regulací se řeka Rusava rozdělovala za Holešovem na dvě ramena a ta se stékala v Hulíně. Druhé rameno dalo tak vzniknout vodoteč Žabínek. Vodní toky tak mají rovnoběžný charakter. Regulace Rusavy měly započít již v roce 1908, ale válka tyto snahy přerušila. S pracemi na regulaci se nakonec začalo v roce 1924, kdy byl zregulován úsek od Všetul až po společenský cukrovar v Hulíně. Koryto v Hulíně je navrhnuto na stoletý průtok a břehy jsou ohraničeny kamenobetonovými zdmi.


Podélný profil Rusavy (staničení ř. km od pramene)

Mojena pramení v Hostýnských vrších na jihozápadním svahu Javorčí v nadmořské výšce 490 m n. m. Délka toku je 25,2 km a plocha povodí činí 62,3 km2. Průměrný průtok u ústí činí 0,23 m3.s-1. Od pramene teče přes obce Přílepy, Martinice, Zahnašovice, Ludslavice, Chrášťany a Záhlinice. Nad Otrokovicemi se vlévá v nadmořské výšce 192 m jako levostranný přítok do řeky Moravy. Od Přílep až po soutok je zregulovaná a na spodním toku má rovněž značně přeložené koryto. V Přílepech se navíc na toku nachází vodní nádrž Mojena. Jedná se o retenční nádrž, jejímž vlastníkem je Povodí Moravy, s.p.

Žabínek je drobnou zregulovanou vodotečí mezi Holešovem a Hulínem. Dnes má podobu spíše melioračního příkopu. Před Hulínem u průmyslového areálu před vlakovým nádražím je tok zatrubněn. Pod intravilánem Hulína protéká Žabínek zatrubněný. Na západním okraji Hulína před zahrádkářskou kolonií je tok opět otevřen. Soutok Žabínku s Rusavou je otevřený bez možnosti manipulace. Délka toku je 7,476 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Rusava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava 22,7 0,23 4,7 -- 12,4 17,2 -- 31,9 40
Pomocný hlásný profil kat. C Hulín, Rusava 17,0   9,36 -- 14,1 18,4 -- -- --

 

Základní údaje o vodních nádržích na území města Hulín

Přehled vodních nádrží na území města Hulín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

Na území města Hulín se nachází celkem 9 vodních nádrží - 8 rybníků a jedno štěrkoviště.