Charakteristika zájmového území

Město Hulín leží ve Zlínském kraji a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž. K 1. 1. 2018 bylo ve městě evidováno 6 860 obyvatel. Velikost města činí 3 211,9 ha.

Území města Hulín

Využití pozemků ve městě Hulín (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 687,9 ha 52.6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 71,5 ha 2.2 %
Sady 18,6 ha 0.6 %
Trvalé travní porosty 117,6 ha 3.7 %
Lesní půda 304,1 ha 9.5 %
Vodní plochy 299,5 ha 9.3 %
Zastavěná plochy 75,3 ha 2.3 %
Ostatní plochy 637,3 ha 19.8 %
Celková výměra k.ú.  3 211,9 ha 100 %

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Pro město Hulín je typickým reliéfem úrodná rovina, která má typický zemědělský charakter. Z celkové katastrální rozlohy města je celých 52,6 % tvořeno zemědělskou půdou. Město leží v průměrné nadmořské výšce 191 m n. m. Nejvyšším místem jsou pole u obce Břest na severu k. ú. města (200 m n. m.) a nejnižším je ústí řeky Moravy (180 m n. m.). V okolí města se nachází několik zajímavých biotopů -  mokřadní biotop v bývalé pískovně - PP Skalky u Hulína anebo mokřadní společenstva v uměle vytvořeném biotopu v nivě řeky Rusavy mezi železničními tratěmi - Mokřad Pumpák. U Záhlinic byly v nivě Moravy založeny rybníky, které spolu bezprostředně souvisejí a vytvářejí téměř nepřerušenou vodní plochu 3 km dlouhou a 1 km širokou. Jsou významnou ornitologickou lokalitou a hnízdištěm vodních a tažných ptáků. Záhlinické rybníky jsou prohlášeny za přírodní park.

Z geomorfologického hlediska se město Hulín nachází ve dvou geomorfologických okrscích. Větší část intravilánu a levá strana od řeky Rusavy (po proudu) náleží do soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval a okrsku Holešovská plošina, zatímco pravá strana Rusavy už náleží do celku Středomoravská niva, ta je tvořena akumulační rovinou podél řeky Moravy.

Geologické podloží Holešovské plošiny je tvořeno horninami flyšového pásma Karpat - pískovcem či jílovcem, které je překryto kvarterními sedimenty - spraší, zatímco Středomoravská rovina a celá niva Rusavy, Žabínku a Mojeny je tvořena převážně fluviálními sedimenty - hlína, štěrk a písek. Štěrkopísky zde byly také těženy a na místě bývalé pískovny je nyní jezero. Půdy nacházející se na území města jsou v nivě toků fluvizemě anebo černice a na ty navazují většinou hluboké černozemě v některých místech i hnědozemě a kambizem. Půdy jsou velmi úrodné, proto bezlesé a převážnou část tvoří intenzívně obhospodařované pole.

Klimatické charakteristiky

Území města Hulín spadá do klimatické oblasti T2. Teplá klimatická oblast T2 se vyznačuje dlouhým a teplým létem, s velmi krátkým mírně teplým jarem a podzimem a krátkou mírnou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky

Charakteristika klimatických oblastí

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50