Charakteristika zájmového území

Obec Velké Hydčice se nachází v Plzeňském kraji, na území okresu Klatovy. Obec Velké Hydčice se nachází v oblasti osídlené již před více než 2 tisíci lety př. n. l. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045, kdy patřila klášteru břevnovskému. V současnosti obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Horažďovice. Ve Velkých Hydčicích bylo k 1. 1. 2016 evidováno celkem 563 obyvatel. Celková rozloha katastru obce činí 511 ha, z toho přibližně 50 % tvoří zemědělské plochy, 28 % lesy a více než 4 % vodní plochy. V obci je evidováno celkem 53 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci. Nejvýznamnějším průmyslovým závodem na území obce je firma HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s. r. o. se sídlem přímo ve Velkých Hydčicích, která zpracovává vápence těžené v nedalekých lomech.

Využití pozemků v obci Velké Hydčice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 50,8 %
Orná půda 40,9 %
Zahrady a ovocné sady 2,3 %
Trvalé travní porosty 7,6 %
Lesní půda 28,3 %
Zastavěné plochy 1,6 %
Vodní plochy 4,1 %
Ostatní plochy 15,2 %
Celková výměra k. ú. 511 ha

 

Letecký snímek Velkých Hydčic

Letecký snímek obce Velké Hydčice

Využití pozemků v obci Velké Hydčice

Dopravní dostupnost zajišťuje silnice III/17214, která spojuje Horažďovice a Velké Hydčice, odkud pokračuje dále na Hejnou. V obci také leží zastávka na železniční trati č. 185 spojující Horažďovice, Sušici, Klatovy a Domažlice.

Území obce Velké Hydčice se rozkládá v nadmořské výšce 419 až 591 m n. m., přičemž nejvyšším vrcholem na území obce je Svitník, po jehož vrcholu probíhá východní hranice katastru obce, nejnižším bodem je hladina Otavy u Rosenauerova mlýna. Klimaticky, dle Quittova členění, patří území do mírně teplé oblasti MT5. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8 °C, průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 600–700 mm, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne 350–450 mm srážek.

Z geologického hlediska náleží území do moldanubika Šumavy a jižních Čech a převládají zde zejména metamorfované horniny, jako jsou ortoruly a pararuly. Na jižním okraji obce se od jihozápadu k severovýchodu táhne mocný pruh vápenců a dolomitů, které se zde ve velkém těží od konce 19. století. Na svazích místy najdeme pleistocenní deluviální sedimenty a v údolí řeky Otavy pak převládají holocenní štěrky a písky fluviálního původu.  Geomorfologicky území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Šumavská soustava, oblasti Šumavská hornatina, celku Šumavské podhůří a podcelku Bavorovská vrchovina. Bavorovská vrchovina má charakter plochého pohoří s erozně denudačním reliéfem. Na poměrně chudém a monotónním podloží tvořeném metamorfity se vytvořily zejména kambizemě dystrického typu, na chemicky bohatších svahovinách pak kambizemě modální. Na vápencovém podloží jsou vyvinuty rendziny a půdní pokryv v nivě řeky Otavy pak tvoří glejové fluvizemě.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT5

Charakteristika
MT5
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu °C -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci °C 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80