Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Horažďovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Velké Hydčice.

Osoby na území obce Velké Hydčice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za extrémní povodňové situace může dojít k zaplavení příjezdových komunikací k silničnímu mostu přes Otavu v Horažďovicích (silnice III/17214). V tomto případě se obec Velké Hydčice stane pro silniční dopravu jen těžce přístupnou a pro přejezd Otavy a přístup do obce je případně možné využít ostatní mosty přes Otavu ve Střelských Hošticích či Katovicích (za předpokladu, že rovněž nejsou neprůjezdné). »
Dopravní omezení ovlivňující obec Velké Hydčice
Objízdné trasy na území obce Velké Hydčice

Dopravní omezeníobjízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.