Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím obce Velké Hydčice je řeka Otava. Na jihozápadním okraji katastru obce do Otavy ústí Černičský potok.

Otava je levostranným přítokem Vltavy, vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily na Šumavě v nadmořské výšce 618 m, a do Vltavy se vlévá ve vodní nádrži Orlík v n. m. v. 302 m. Protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek a vlévají se do ní řeky Lomnice a Blanice. Posledních 19 km řeky pod Zvíkovem je součástí Orlické přehrady, mezi Pískem a Zvíkovem se nachází 5 jezů, které jsou ale v havarijním stavu, takže je řeka nesplavná, v dobách před výstavbou jezů však splavná byla; existovala linka paroplavby mezi Pískem a Zvíkovem. Od Sušice až k Písku protéká řeka rovnou krajinou, kde hrozí nebezpeční záplav, od Písku na sever si cestu razí hlubokým údolím.

Územím obce Velké Hydčice protéká Otava mezi 71,5. až 77,1. km. Koryto řeky je zde z velké části přírodní, pouze v několika úsecích je pravý břeh řeky, přiléhající k obci opevněn.

Měrná křivka průtoku Otavy v profilu Sušice 

M-denní průtoky (m3/s) ve vybraných profilech na řece Otavě

Profil 30 90 180 270 330 355 364
Sušice 21,4 12,67 8,012 5,282 3,599 2,604 1,777
Horažďovice 27,3 15,7 9,46 6,17 4,15 3,23 2,26

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Otava, Sušice (kat. A, č. 115) »

Profil Otava, Sušice (č. 115)
Plocha povodí 531,46 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 10,5
Průměrný roční stav (cm) 47
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
101 185 225 323 369

Černičský potok pramení u Buršic v n. m. v. 610 m a ústí zleva do Otavy mezi Bojanovicemi a Velkými Hydčicemi. Celková délka toku je 15,2 km a plocha povodí 61,4 km2. Průměrný průtok při ústí činí 0,28 m3/s.

Povodí horní Otavy (po soutok s Volyňkou)

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Velké Hydčice se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Nejbližší měrný profil kategorie A Otava, Sušice najdeme na 91,7. km řeky Otavy ve městě Sušice » . Charakteristiky uvedené v tabulce níže jsou platné v úseku Sušice - Střelské Hoštice.
V Horažďovicích se nachází hlásný profil kategorie C Otava, Horažďovice », který je vybavený automatickým limnigrafem s odesíláním dat a varovných SMS při překročení limitů pro jednotlivé SPA. Vzhledem k tomu, že se tento profil nachází po proudu pod obcí Velké Hydčice, není vhodný pro včasné varování před povodní. Z tohoto důvodu byl vybudován další hlásný profil kategorie  C Otava, Velké Hydčice, který se nachází u lávky přes Otavu ». Profil je vybavený automatickým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí a je provozován obcí Velké Hydčice.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Velké Hydčice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce.  Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.