Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kyjov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Ježov.

Osoby na území obce Ježov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Obec Ježov leží v záplavovém území zvláštní povodně, ke které může dojít při protržení hráze vodní nádrže Osvětimany. V korelaci na toto záplavové území byla stanovena místa dopravního omezení v severní a jižní části intravilánu obce Ježov. V západní části území obce Ježov dochází při přívalových srážkách k eroznímu smyvu ornice na komunikaci II. třídy II/422 ».
S ohledem na záplavové území zvláštní povodně jsou stanoveny dvě objízdné trasy pro obec Ježov. Objízdné trasy mohou zároveň sloužit i jako evakuační trasy pro obyvatele obce Ježov v případě vzniku zvláštní povodně. První objízdná (evakuační) trasa, která vede na sever od obce Ježov, kopíruje komunikaci III. třídy III/4227. V obci Vřesovice se komunikace III. třídy III/4227 napojuje na komunikaci III. třídy III/42213 a pokračuje přes město Kostelec až do města Kyjova. Druhá objízdná (evakuační) trasa, která vede na jih a jihovýchod od obce Ježov, kopíruje komunikaci III. třídy III/4225 u obce Těmice u Hodonína se napojuje na komunikaci II. třídy II/426. Ve městě Bzenec se komunikace II. třídy II/426 napojuje na komunikaci I. třídy I/54, která vede až do města Kyjova ».
Dopravní omezení na území obce Ježov
Objízdné trasy na území obce Ježov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.