Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Ježov může být ohrožováno vyššími vodními stavy na vodním toku Hruškovice a na Klimentském potoce, který je významným pravostranným přítokem vodního toku Hruškovice. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Ježov:
 • Hlásný profil kat. C - Ježov (Hruškovice) (ř. km 14,50) »
  Vodoměrná stanice je umístěna na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severovýchodní části katastrálního území Ježov na východ od fotbalového hřiště. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě a je umístěna na vlastním stožáru na levém břehu před lávkou směřující k oboře.
 • Hlásný profil kat. C - Ježov-most na místní komunikaci (Hruškovice) (ř. km 13,51) » 
  Hlásný profil je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severní části katastrálního území Ježov a je v provozování obce Ježov. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených SPA.

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:

 • Hlásný profil kat. C - Osvětimany nad přehradou (Hruškovice) (ř. km 19,39) »
  Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Hruškovici nad soutokem s Klimentským potokem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Osvětimany.
 • Hlásný profil kat. C - Osvětimany pod přehradou (Klimentský potok) (ř. km 0,02) »
  Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Klimentský potok nad ústím do Hruškovice. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Osvětimany.
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území obce Ježov

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Na území obce Ježov nastává I. SPA:

  • dosažením stavu 40 cm na hlásném profilu kategorie CJežov-most na místní komunikaci (Hruškovice)
  • dosažením stavu 50 cm na hlásném profilu kategorie C - Ježov (Hruškovice)
  • při vydání výstrahy ČHMÚ
  • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
  • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
  • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území obce Ježov je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 55 cm na hlásném profilu kategorie C - Ježov-most na místní komunikaci (Hruškovice)
 • dosažením stavu 60 cm na hlásném profilu kategorie C - Ježov (Hruškovice)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem - povodňovou komisí ORP Kyjov nebo povodňovou komisí Jihomoravského kraje (povodňová komise ORP Kyjov, popřípadě povodňová komise Jihomoravského kraje, pro katastr obce Ježov vyhlásí II. SPA v případě hrozícího povodňového nebezpečí na vodním toku Hruškovice dle informací od povodňové komise Zlínského kraje nebo ORP Uherské Hradiště). 

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Ježov je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 75 cm na hlásném profilu kategorie C - Ježov-most na místní komunikaci (Hruškovice)
 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie C - Ježov (Hruškovice)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru, ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)