Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Jindřichov byla nejvýrazněji postižena povodněmi v letech 1997 a 2007. Povodně byly způsobeny zejména dlouhodobými a přívalovými srážkami. V roce 1997 povodeň poškodila celkem 45 bytových jednotek, výše škod na obecním majetku činila zhruba 1,5 mil. Kč. V roce 2007 došlo k zatopení 2 bytových jednotek, které musely být evakuovány.
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Jindřichov jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v  roce 1997
Obec Jindřichov v roce 1997 zasáhly povodně, které způsobily škodu na 45 bytových jednotkách se škodou kolem 1,5 mil. Kč. Žádná z domácností nepřišla o přístřeší, zatopeno bylo několik sklepů a byly strženy části vozovek.
Povodeň 2007
V roce 2007 byl začátek září velmi deštivý, 6. 9. spadlo 80 mm a hladina potoka se zvyšovala, po 2. hodině začala hladina klesat. V Arnultovicích byly zatopeny 2 domy a stržena část cesty.