Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce. Z předchozích zkušeností byl mezi nejkritičtější místa omezující odtokové poměry zařazen most u č. p. 466. Na území obce jsou části toků upraveny, avšak bylo by vhodné upravit také další úseky odvodňovacích kanálů a propustky, například u zemědělského areálu a zámku. Více viz Odtokové poměry. »

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.