Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Největší ohrožení je podél toku Luhy, do vzdálenosti cca 80 m.  Při zvednutí hladiny Luhy hrozí vniknutí vody do RD, případně zemědělských usedlostí. V případě usedlostí je třeba pamatovat na evakuaci zvířat.

Na území obce Jeseník nad Odrou je při povodni ohrožováno zhruba 126 budov, které trvale obývá zhruba 330 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Jeseník nad Odrou - agregované
Největší ohrožení obce představují přívalové deště v povodí Odry. Místní části Jeseník nad Odrou a Polouvsí ohrožuje rozvodnění říčky Luhy, jejíž vodoteč prochází středem obou částí obce. Část Hůrka je ohrožována rozvodněním Hůreckého potoka a Blahutovice rozvodněním levého přítoku Lučického potoka.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Jeseník nad Odrou
Kontaminovaná místa na území obce Jeseník nad Odrou
 

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Jeseník nad Odrou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Jeseník nad Odrou u předsedy povodňové komise obce.