Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Jeseník nad Odrou

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jeseník nad Odrou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hlavním vodním tokem protékajícím obcí Jeseník nad Odrou je Luha. Luha je pravostranným přítokem českého úseku Odry.

Luha pramení na kótě 570 m n. m. ve východní části Oderských vrchů nad obcí Jindřichov, odkud odtéká nejdříve severojižním směrem a její hlavní směr se cestou pak dvakrát lomí. Je to u obce Bělotín a pak pod Polomí, takže po 28,1 km své délky ústí do Odry u Jeseníka nad Odrou směrem od jihu. Ústí se nachází ve výšce 256 m n. m.

Po převzetí správy horní trati Luhy od Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) od 1. 1. 2011 je dnes tento tok po celé délce ve správě státního podniku Povodí Odry. Luha odvádí vody z pahorkatinné oblasti na rozhraní území přináležející geologicky jak k České vysočině (převážně), tak i Karpatům. Její povodí je málo zalesněné (zalesněnost k ústí činí jen asi 20 %) a je jako celek poměrně intenzivně zemědělsky využívané.

Podélný profil vodního toku Luha a zvýrazněná poloha obce Jeseník nad Odrou

Základní charakteristika vodního toku Luha

Základní statistika toku Luha
Délka toku (km) 27.68
Max výška (m n. m.) 566.67
Min výška (m n. m.) 255.25
Průměrná výška (m n. m.) 320.94
Převýšení (m) 311.42
Průměrná sklonitost (°) 19.03

 

Vodní tok Luha na území obce Jeseník nad Odrou

Základní údaje o vodních dílech na území obce Jeseník nad Odrou

Přehled vodních děl na území obce Jeseník nad Odrou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Jeseník nad Odrou se nachází celkem 5 vodních nádrží. V severním katastru obce u Dolního mlýna se nachází na vodním toku Mlýnský náhon soustava 3 rybníků. Pravděpodobně nejvýznamnější vodním dílem ležícím v katastru obce je Jesenický rybník, který se nachází v severní části obce Jeseník nad Odrou. Dále v jižní části obce Polouvsí podél vodního toku Luha leží soustava dvou rybníků a to Horní a Dolní rybník. Mimo katastr obce jsou významnými vodními nádržemi rybník Heřmanický, Dolní Polom, Horní Polom a Žabák, které se nacházejí podél vodního toku Luha v katastru obcí Heřmanice a Polom.