Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Hlavním vodním tokem protékajícím obcí Jeseník nad Odrou je Luha. Luha je pravostranným přítokem českého úseku Odry.

Luha pramení na kótě 570 m n. m. ve východní části Oderských vrchů nad obcí Jindřichov, odkud odtéká nejdříve severojižním směrem a její hlavní směr se cestou pak dvakrát lomí. Je to u obce Bělotín a pak pod Polomí, takže po 28,1 km své délky ústí do Odry u Jeseníka nad Odrou směrem od jihu. Ústí se nachází ve výšce 256 m n. m.

Po převzetí správy horní trati Luhy od Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) od 1. 1. 2011 je dnes tento tok po celé délce ve správě státního podniku Povodí Odry. Luha odvádí vody z pahorkatinné oblasti na rozhraní území přináležející geologicky jak k České vysočině (převážně), tak i Karpatům. Její povodí je málo zalesněné (zalesněnost k ústí činí jen asi 20 %) a je jako celek poměrně intenzivně zemědělsky využívané.

Podélný profil vodního toku Luha a zvýrazněná poloha obce Jeseník nad Odrou

Základní charakteristika vodního toku Luha

Základní statistika toku Luha
Délka toku (km) 27.68
Max výška (m n. m.) 566.67
Min vyška (m n. m.) 255.25
Průměrná výška (m n. m.) 320.94
Převýšení (m) 311.42
Průměrná sklonitost (°) 19.03

 

Vodní tok Luha na území obce Jeseník nad Odrou

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území obce

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Jeseník nad Odrou, Luha 1.587 --- 15,2 23,8 36,5 47,0 58,1 73,7 86,4
Hlásný profil kat. A Odry, Odra 81,98 411,36 39,2 56,8 83,9 107 132 169 199
Luha, Polouvsí 70,8 --- 9 12 17 24 30 39 48
Teplá, Bernartice nad Odrou 10,5 --- 4,5 --- 9 12 15 20 25

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Jeseník nad Odrou může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Luha a Odra. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. A Odry, Odra ve správě ČHMÚ. Profil se nachází na levém břehu Odry u lávky pod mlýnem a je vybaven automatickým přenosem dat. »
V obci Jeseník nad Odrou jsou instalovány tři hlásné profily kategorie C: Hlásný profil kat. C Jeseník nad Odrou, Luha ve správě Povodí Odry, státní podnik. Radarový hladinoměr se nachází na silničním mostě přes Luhu. »
V místní části Polouvsí najdeme hlásný profil kat. C Polouvsí, Luha. Tento profil je umístěn na silničním mostu č. 0485 - 1. »
Poslední hlásný profil na území obce nalezneme v místní části Hůrka - hlásný profil kat. C Jeseník nad Odrou, Hůrecký potok (Teplá). Hladinoměr s vodočetnou latí slouží také jako včasná výstraha před povodněmi na toku Teplá pro obec Bernartice nad Odrou. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Jeseník nad Odrou

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.