Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Hlavním vodním tokem protékajícím obcí Jeseník nad Odrou je Luha. Luha je pravostranným přítokem českého úseku Odry.

Luha pramení na kótě 570 m n. m. ve východní části Oderských vrchů nad obcí Jindřichov, odkud odtéká nejdříve severojižním směrem a její hlavní směr se cestou pak dvakrát lomí. Je to u obce Bělotín a pak pod Polomí, takže po 28,1 km své délky ústí do Odry u Jeseníka nad Odrou směrem od jihu. Ústí se nachází ve výšce 256 m n. m.

Po převzetí správy horní trati Luhy od Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) od 1. 1. 2011 je dnes tento tok po celé délce ve správě státního podniku Povodí Odry. Luha odvádí vody z pahorkatinné oblasti na rozhraní území přináležející geologicky jak k České vysočině (převážně), tak i Karpatům. Její povodí je málo zalesněné (zalesněnost k ústí činí jen asi 20 %) a je jako celek poměrně intenzivně zemědělsky využívané.

Vodní tok Luha na území obce Jeseník nad Odrou

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území obce

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Jeseník nad Odrou, Luha 1.587 --- 15,2 23,8 36,5 47,0 58,1 73,7 86,4
Hlásný profil kat. A Odry, Odra 81,98 411,36 39,2 56,8 83,9 107 132 169 199
Luha, Polouvsí 70,8 --- 9 12 17 24 30 39 48
Teplá, Bernartice nad Odrou 10,5 --- 4,5 --- 9 12 15 20 25

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Jeseník nad Odrou může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Luha a Odra. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. A Odry, Odra ve správě ČHMÚ. Profil se nachází na levém břehu Odry u lávky pod mlýnem a je vybaven automatickým přenosem dat. »
V obci Jeseník nad Odrou jsou instalovány tři hlásné profily kategorie C: Hlásný profil kat. C Jeseník nad Odrou, Luha ve správě Povodí Odry, státní podnik. Radarový hladinoměr se nachází na silničním mostě přes Luhu. »
V místní části Polouvsí najdeme hlásný profil kat. C Polouvsí, Luha. Tento profil je umístěn na silničním mostu č. 0485 - 1. »
Poslední hlásný profil na území obce nalezneme v místní části Hůrka - hlásný profil kat. C Jeseník nad Odrou, Hůrecký potok (Teplá). Hladinoměr s vodočetnou latí slouží také jako včasná výstraha před povodněmi na toku Teplá pro obec Bernartice nad Odrou. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Jeseník nad Odrou

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.