Charakteristika zájmového území

Obec Jeseník nad Odrou se rozkládá v jihozápadní části chráněné krajinné oblasti Poodří, samotný Jeseník leží severozápadně od Nového Jičína, kraj Moravskoslezský. Jeseník nad Odrou zahrnuje celkem pět vesnic. V roce 1957 se k Jeseníku nad Odrou připojily Hrabětice, v roce 1975 Polouvsí a v roce 1976 Blahutovice a Hůrka. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 1 985 obyvatel. V obci je základní a mateřská školka.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2893 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1776,4 ha). Zbytek plochy tvoří lesní půda (555,8 ha), trvale travní porosty (196,4 ha), ostatní plochy (177,3 ha), zahrady (92,9 ha), vodní plochy (52,2 ha), zastavěné plochy (41,2 ha) a sady (0,9 ha).

Využití pozemků v obci Jeseník nad Odrou (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1776.4 ha 61.4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 92.9 ha 3.2 %
Sady 0.9 ha 0 %
Trvalé travní porosty 196.4 ha 6.8 %
Lesní půda 555.8 ha 19.2 %
Vodní plochy 52.2 ha 1.8 %
Zastavěné plochy 41.2 ha 1.4 %
Ostatní plochy 177.3 ha 6.1 %
Celková výměra k.ú. 2893.0 ha 100 %

Obec Jeseník nad Odrou na leteckém snímku

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území převážně do soustavy Vněkarpatské sníženiny (částečně zasahuje i do soustavy Vnější Západní Karpaty), podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny (částečně do podsoustavy Západobeskydské podhůří), celku Moravská brána a Podbeskydská pahorkatina. Území obce Jeseník nad Odrou pak řadíme do celku Moravská brána a Podbeskydská pahorkatina, podcelku Oderská brána a Příborská pahorkatina.
V intravilánu a v jižní části obce se vyskytují uklidněné svahové nestability přírodního původu a v severní části katastrálního území se vyskytují dočasně uklidněné svahové nestability přírodního původu. »

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT10. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým mírně suchým letém, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 700-800 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50