Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Za poslední roky na území obce Janov povodně udeřily třikrát, a to v letech 1997, 2006 a 2009. V létě roku 1997 postihly povodně celé východní Čechy a Moravu. Na řece Loučné byly zaznamenány nejvyšší dosažené vodní stavy (304 cm na stanici Litomyšl) a průtoky a byl výrazně překročen 3. SPA. Na Končinském potoku, protékající obcí Janov, není žádný hlásný profil, který by dokládal dosažení extrémních vodních stavů.

Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Janov jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň 1997

Dochované fotografie rybníků Horní a Spodní Mendryka ukazují, jak vysoko se hladina dostala.