Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY »

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

 

VD Kamýk má velice omezenou retenční kapacitu povodňových vod, proto se vyhlašování SPA orientuje podle vypouštění vody z VD Orlík (na VD Kamýk se nachází pomocný profil kategorie C, který má stejné hodnoty pro SPA jako VD Orlík) ».

Dále jsou k dispozici pomocné hlásné profily v Kamýku nad Vltavou - v přístavišti » (barevné značky) a na mostě přes Vltavu » (vodočetná lať).

 

U odtoku z VD Orlík se nachází hlásný profil kat. A., Orlík VD (Vltava), který slouží pro včasné varování obcí níže po toku Vltavy (platnost SPA pro úsek VD Orlík - VD Slapy).

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Orlík VD (Vltava), (kat. A) dle evidenčního listu hlásného profilu

 Profil

 VD Orlík (Vltava)

Plocha povodí 12 106 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 83,4
N-leté průtoky (m3/s)  
 Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
461 954 1200 1860 2180

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie A, VD Orlík, (Vltava) »

SPA
Průtok [m3/s]
Bdělost 610
Pohotovost 950
Ohrožení 1500
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V osadě Vápenice se nachází na mostku přes Vápenický potok hlásný profil kat. C Vápenice. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a varovných sms, příjemcem sms zpráv je starosta obce Kamýk nad Vltavou.

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C Vápenice, (Vápenický potok) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 80
Ohrožení 100
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.