Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Majetín:
 • Hlásný profil kat. A - Olomouc (Nové Sady), Morava »
  Profil ve správě ČHMÚ se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s.p. v městské části Nové Sady na levém břehu.
 • Hlásný profil kat. B - Kokory, Olešnice »
  Profil ve správě ČHMÚ se nachází v obci Kokory u lávky pro pěší, pod kostelem na pravém břehu.
 • Hlásný profil kat. C - Blatec H1, Morávka »
  Profil ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy) na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov.
 • Hlásný profil kat. C - Blatec, Morava »
  Profil ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Moravu, na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov.
 • Hlásný profil kat. C - Pozorovací místo - Majetín - Malý podjezd, Loučka »
  Profil se nachází na území obce Majetín u ČOV.
 • Hlásný profil kat. C - Pozorovací místo - Majetín - Velký podjezd, Olešnice (Kokorka) »
  Profil se nachází na území obce Majetín za č. p. 134.
 • Hlásný profil kat. C - Pozorovací místo - Slehův Mlýn, Mlýnský náhon »
  Profil se nachází na území obce Majetín na pravostranném náhonu Olešnice.
 • Hlásný profil kat. C - Pozorovací místo - Majetín - Most, Olešnice (Kokorka) »
  Profil se nachází na mostě přes Olešnici na silnici III. třídy Majetín – Brodek u Přerova.
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Velký Týnec, Beroňka »
  Profil ve správě obce Velký Týnec se nachází na přemostění přes řeku Beroňku.
 • Hlásný profil kat. C - Dub nad Moravou, Morava »
  Profil ve správě městysu Dub nad Moravou se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc.
Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území obce Majetín
Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 

Na území obce Majetín nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 325 cm na pozorovacím místě Majetín - Velký podjezd
 • dosažením stavu 180 cm na pozorovacím místě Majetín - Malý podjezd
 • dosažením stavu 65 cm na pozorovacím místě Sléhův Mlýn
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

Na území obce Majetín je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 305 cm na pozorovacím místě Majetín - Velký podjezd
 • dosažením stavu 160 cm na pozorovacím místě Majetín - Malý podjezd
 • dosažením stavu 70 cm na pozorovacím místě Majetín - Most (měřeno od spodní pohledové strany mostu)
 • dosažením stavu 85 cm na pozorovacím místě Sléhův Mlýn
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Olomouc nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Majetín je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 265 cm na pozorovacím místě Majetín - Velký podjezd
 • dosažením stavu 120 cm na pozorovacím místě Majetín - Malý podjezd
 • dosažením stavu 30 cm na pozorovacím místě Majetín - Most (měřeno od spodní pohledové strany mostu)
 • dosažením stavu 125 cm na pozorovacím místě Sléhův Mlýn
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru, ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením III. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Olomouc nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)