Charakteristika zájmového území

Město Mnichovice leží ve Středočeském kraji, územně je příslušné k ORP Říčany. K 31. 12. 2021 bylo v obci evidováno 3 964 obyvatel. Rozloha města je 832 ha.

Katastrální území města Mnichovice

Jedná se o oblast s větším podílem lesu, současně však i zemědělsky využívanou. V posledních letech se rozvíjí v oblasti obytná zástavba, což v budoucnu přinese změny v odtokových poměrech z povodí, které budou znamenat zvětšení přívalových vln na tocích.

Město leží v poměrně úzkém a hlubokém údolí se strmým úbočím. Nejnižší bod území je při výtoku Mnichovky z katastru ve 329,5 m n. m. Nejvyšší bod je ve výšce 487,2 m n. m. na bezejmenném vrchu v nejvýchodnější části katastru. Průměrná nadmořská výška celého zájmového území je pak 401 m n. m. Přičemž centrum města (Masarykovo náměstí a okolní ulice) je v rozmezí cca 350–370 m n. m.

Digitální model reliéfu území města Mnichovice

Průměrná sklonitost reliéfu území je 9,1° s maximy přesahující 20° na okrajích niv vodních toků Mnichovky (nad intravilánem), a Struhařovského a Myšlínského potoka, a pak na svazích západně nad železniční tratí.

Sklonitostní poměry na území města Mnichovice

Z geomorfologického hlediska se nachází v Česko-moravské soustavě, podsoustavě Středočeská pahorkatina, celku Benešovská pahorkatina, podcelku Dobříšská pahorkatina. Většina jižní a střední části Mnichovic leží v okrsku Konopišťská pahorkatina a podokrsku Mnichovická vrchovina. Severní část města pak leží v okrsku Strančická pahorkatina a podokrsku Tehovská pahorkatina. 

Konopišťská pahorkatina je členitá pahorkatina v povodí Sázavy na ploše 266,10 km2. Převážně je modelována na granitoidech, granodioritech až křemenných dioritech středočeského plutonu sázavského typu s menšími tělesy gaber a gabrodioritů a s četnými vložkami porfyrů, porfyritů, aplitů a na kontaktně metamorfovaných proterozoických rohovcích, metadrobách, metapískovcích až metakvarcitech. Povrch je rozčleněný erozně denudační se strukturními hřbety, suky, s hluboce zaříznutými údolími Sázavy a přítoků. Vzhledem k vegetační stupňovitosti bioty převažuje (2.)-3.-4. vegetační stupně (dle Zlatníka).

Struktura půdního fondu

Z hlediska geologického složení a tektonické stavby se území vyznačuje převahou granodioritů, tonalitů a křemenných dioritů. V nivách vodních toků (zejména Mnichovky) převažují kvartérní fluviální sedimenty - hlíny, písky a štěrky. Na sever území zasahují vrstvy břidlic, metadrob a konglomerát. Na prudkých svazích pak nalezneme pokryvy svahovin (písčitohlinitých sedimentů).

Od výše uvedeného se odvíjí i převládající půdní typy. Na většině území převažují kambizemě a podél vodních toků (v nivách) nalezneme fluvizemě. Podrobnosti o půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha katastrálního území města Mnichovice je 832 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že největší zastoupení mají v zájmovém území využití půdního fondu zahrady (229 ha).

Využití pozemků v Mnichovicích (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 192 ha 23.1 %
Chmelnice 0 ha 0.0 %
Vinice 0 ha 0.0 %
Zahrady 229 ha 27.5 %
Sady 7 ha 0.8 %
Trvalé travní porosty 87 ha 10.5 %
Lesní půda 161 ha 19.4 %
Vodní plochy 8 ha 0.9 %
Zastavěné plochy 38 ha 4.6 %
Ostatní plochy 110 ha 13.2 %
Celková výměra k.ú. 832 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území města Mnichovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá jižní část území města do mírně teplé podoblasti MT10, zbytek území spadá do mírně teplé podoblasti MT9.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT10 a MT9

Charakteristika
MT10 MT9
Počet letních dnů 40-50 40-50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140-160 140-160
Počet mrazových dnů 110-130 110-130
Počet ledových dnů 30-40 30-40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2-(-3) -3-(-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17-18 17-18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7-8 6-7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7-8 7-8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 100-120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350-400 400-450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200-250 250-300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 60-80
Počet zamračených dnů 120-150 120-150
Počet jasných dnů 40-50 40-50