Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Správní území města leží v údolí říčky Mnichovky, která zde přibírá tři levostranné přítoky: Myšlínský potok s jeho bezejmenným pravostranným přítokem, potok Křiváček (místní název) a Struhařovský potok. Jihozápadní částí Správního území protéká Kunický potok, do Mnichovky se vlévá v Senohrabech (níže po toku).

Vodní toky na území města Mnichovice

Celková odvodňovaná plocha řešeného katastrálního území Mnichovice u Říčan je 8,322 km2. Území spadá do povodí:

  • potoka Mnichovka s ČHP 01-09-03-126 s koncovým ústím na ř. km 5,500
  • Všestarského potoka s ČHP 01-09-03-124 ústícího do Mnichovky na ř. km 9,600
  • Struhařovského potoka s ČHP 1-09-03-125 ústícího do Mnichovky na ř. km 7,500
  • Kunického potoka s ČHP 01-09-03-127 ústícího do Mnichovky na ř. km 4,300

Vodní tok Mnichovka pramenní SZ od vrchu Vysoký Les v k.ú. Tehov u Říčan v nadmořské výšce cca 485 m n. m. Celková délka toku je 13,580 km a ústí zprava do Sázavy v Senohrabech v cca 270 m n. m. Územím města protéká v ř.km. 5,48 – 9,00 (délka 3,52 km). Koryto je nad městem přírodního charakteru a v intravilánu města s upravenými nábřežními zdmi. Nejvýznamnějšími přítoky na území města jsou levostranné přítoky Struhařovský potok, Křiváček (místní název) a Myšlínský potok.

Úpravy toku Mnichovky:

  • 1. ř. km 6,5 – 6,56, lichoběžníkový profil před mostem, zpevněný betonovou dlažbou, kamennou rovnaninou a pohozem - kapacitní do Q100
  • 2. ř. km 6,56 – 7,2, lichoběžníkový nezpevněný profil - kapacitní do Q5 (některé úseky jsou kapacitní do průtoků > Q5)
  • 3. ř. km 7.2 a 7,473 obdélníkový profil s nábřežními zdmi v délce 280 m (centrum) - kapacitní do Q5 (některé úseky jsou kapacitní do průtoků > Q5)
  • 4. ř. km 8,05-8,168 betonový žlab - kapacitní do Q100

Myšlínský potok pramenní v k.ú. Myšlín přibližně na východní hranici katastru v nadmořské výšce cca 460 m n. m. Protéká dvěma rybníky a u ČOV ústí zleva do Mnichovky – v ř. km 5,80. Délka toku na území města je 2,9 km. Nejvýznamnější a jediný stálý přítok je pravostranný bezejmenný přítok od rybníka v Myšlíně (Peřinův Rybník) ř. km 2,00. Úpravy toku: Myšlínské rybníky a Peřinův rybník (pravostranný bezejmenný přítok) a úprava vedení toku kolem ČOV při ústí do Mnichovky.

Potok Křiváček (vedený jako bezejmenný tok IDVT: 10251690) je drobný vodní tok, který pramenní v oblasti na rybníky Obecník v nadmořské výšce cca 410 m n. m. Teče JZ směrem s velkým spádem koryta. Po 1,5 km ústí zleva do Mnichovky - pod mostkem v ř. km 6,8. Jedná se o vodní tok s přírodním korytem, které je v závěrné části 5x zatrubněné nekapacitními propustky DN 300, DN 500, DN 600, 1x zatrubnění DN 1000 – kapacitní na Q100. V horní části je zanesený propustek pod silnicí za výpusti z rybníků Obecník I. a II., za propustkem regulace obdélníkovým přepadem (stavidlem) a zatrubněný náhon do umělé vodní nádrže v rekreačním areálu.

Drobný vodní tok Struhařovský potok pramenní v k.ú. Struhařov v nadmořské výšce cca 480 m n. m. Po celé délce toku má přibližně přírodní neupravené koryto, které je v dolním úseku nekapacitní - v místě zástavba, lávky a brod - nebezpečí ucpání. Celková délka toku na území města je 2 km a tok ústí zleva do Mnichovky – v ř. km 5,52. Úpravy na toku: Směrová úprava zaústění do Mnichovky a rybník nad Zittovým mlýnem.

Drobný vodní tok Kunický potok pramenní na hranici k.ú. Kunice a Strančice (prameniště upraveno výstavbou skladiště) v nadmořské výšce cca 450 m n. m. Územím města protéká jen okrajově a to v přírodním neupraveném korytu (nekapacitním na Q100). Délka toku na území města je 1,2 km (ř. km 4,3 – 5,5). Tok ústí pod městem zprava do Mnichovky – v ř. km 2,452. Úpravy na toku: Průtočný rybník Božkov.

Vodní toky v povodí jsou dešťovo-sněhového typu. Odtokové poměry jsou vytvořeny podle geomorfologie oblasti, geologické skladbě a půdního typu. Hlavní vliv má však výška a vydatnost spadlých srážek.

Základní srážkoodtoková poměry v území

Průměrný roční úhrn srážek z povodí 626 mm
Odtokový součinitel z povodí 0,21
Specifický odtok z povodí 4,12 l.s-1.km2

Při srážkově obvyklých podmínkách odteče voda z území neškodně. Povodňové nebezpečí vzniká při zvýšených hodnotách srážek co do intenzity nebo délky, kdy odtok z území způsobí povodňovou vlnu.

Jihozápadní částí správního území protéká Kunický potok. Jedná se o území bez zástavby. Povodňové průtoky jsou příznivě transformovány rybníky výše na toku, dále pak rybníkem Božkov a neznamenají vcelku žádné nebezpečí. Při vybřežení jsou zaplaveny luční pozemky, pod rybníkem je lužní les.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluř. kmPlochaN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Mnichovka nad soutokem se Struhařovským potokem 7,510 1003,9 ha 4,1 5,7 8,2 10,1 12,3 15,3 17,8
Mnichovka v místě HP Mnichovice (Mnichovka) 6,5 1747,0 ha 5,8 8,1 11,5 14,4 17,4 21,7 25,2
Mnichovka nad soutokem s Myšlínským potokem 5,817 1795,3 ha 5,5 7,7 10,9 13,6 16,5 20,5 23,9
Mnichovka nad soutokem s Kunickým potokem 2,5 2537,2 ha 6,1 8,6 12,2 15,2 18,4 22,9 26,6
Struhařovský potok u ústí do Mnichovky 0 5,665 ha - - 5,3 6,2 - 9,4 9,8

Poznámka: Údaje o průtocích pro místa soutoků s ostatními toky převzaty z předchozího PP, dle údajů od ČHMÚ z r. 2011. V místě hlásného profilu jsou údaje od ČHMÚ z listopadu 2016.

 

Měrná křivka v místě hlásného profilu Mnichovice (Mnichovka) s vyznačenými SPA
 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Mnichovice se nachází dva hlásné profily, podle kterých se vyhlašují stupně povodňové aktivity. Nad městem se nenachází žádný hlásný profil, který by bylo možné využít ke sledování vodních stavů.
Hlásný profil kategorie C Mnichovice (Mnichovka) je umístěn na mostní konstrukci silnice č. II/508 na ulici Mirošovická na toku Mnichovka v ř. km 6,5. hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrem s odesíláním dat a varovných SMS. »
Hlásný profil kategorie C Mnichovice - centrum (Mnichovka) je umístěn na Mnichovce v ř. km 7,30 na mostě silnice č. III/1012 na rohu ulic Pražská, Nádražní a Podskalí. Profil je vybaven vodočetnou latí a barevně vyznačenými SPA. nula vodočtu se nenachází na současném dně koryta, ale je cca 40 cm nad současným dnem, které je z velké části zaneseno naplaveninami. »
Hlásné profily směrodatné pro území města Mnichovice

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.